Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã

Giai đoạn 2016-2020, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng; đóng góp trực tiếp khoảng 4,8% GDP cả nước và gián tiếp hơn 30% GDP thông qua giá trị gia tăng của kinh tế hộ thành viên; góp phần phát triển kinh tế – xã hội bền vững, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Những đóng góp quan trọng…

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc từng khẳng định, kinh tế hợp tác, hợp tác xã là một bộ phận không thể thiếu trong nền kinh tế nước ta, có vai trò và đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Trải qua mỗi giai đoạn khác nhau, khu vực kinh tế tập thể (KTTT), Hợp tác xã (HTX) đã có những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Theo Liên minh HTX Việt Nam, từ những năm 1955-1961, các HTX góp phần to lớn vào công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh, thúc đẩy kinh tế phát triển với tốc độ cao, hình thành quan hệ sản xuất mới, khai thác và sử dụng hiệu quả hơn tư liệu sản xuất, đất đai và sức lao động; đưa những hộ nông dân, người sản xuất nhỏ, thợ thủ công, tiểu thương vào làm ăn hợp tác trong các HTX theo đường lối của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc cải tạo XHCN ở miền Bắc.

Giai đoạn những năm 1961-1965, khu vực KTTT, HTX tiếp tục được đẩy mạnh. Ngoài những đóng góp đáng kể về kinh tế, HTX còn có vai trò quan trọng về xã hội, như giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động, hỗ trợ các hộ xã viên phát triển sản xuất, ổn định và cải thiện đời sống. Đặc biệt trong thời kỳ này, các HTX còn chú trọng giáo dục tinh thần yêu nước, yêu CNXH, nâng cao giác ngộ cho đông đảo quần chúng lao động; đồng thời là nơi đào tạo đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn để bổ sung cán bộ cho địa phương.

Nhiều mô hình HTX mới, HTX phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị được hình thành góp phần bảo đảm an sinh xã hội
(Ảnh: baochinhphu.vn)

Trong những năm chiến tranh 1965-1975, khu vực KTTT, HTX được củng cố, phát triển và trở thành một lực lượng quan trọng trong nền kinh tế của hậu phương lớn miền Bắc. Giai đoạn sau đó, từ năm 1975 đến năm 1997, KTTT, HTX tiếp tục phát triển và lan rộng tới nhiều tỉnh, thành phố miền Nam. Khu vực KTTT, HTX phát triển mạnh nhất vào năm 1986 với 76.000 HTX trong cả nước, thu hút trên 20 triệu xã viên tham gia và có những đóng góp to lớn trên nhiều lĩnh vực.

Giai đoạn từ năm 1997 trở lại đây, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, khu vực KTTT, HTX đã có nhiều chuyển biến quan trọng. Đặc biệt, kể từ khi Luật HTX đầu tiên ra đời (tháng 3/1996) và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/1997, tiếp đó là Luật HTX 2003 và Luật HTX năm 2012 đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho khu vực KTTT, HTX phát triển. Các HTX từng bước chuyển đổi, đăng ký lại cho phù hợp và thích ứng ngày càng tốt hơn với sự biến động của cơ chế thị trường; quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất trong các HTX được tăng cường; vai trò tự chủ của HTX được đề cao, thành viên tham gia HTX một cách tự nguyện, nhiều HTX đã xây dựng được phương án hoạt động phù hợp, huy động sự tham gia đóng góp của thành viên. Mô hình HTX mới, HTX phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị được hình thành đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị cơ sở và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả

Theo báo cáo mới nhất của Liên minh HTX Việt Nam, giai đoạn 2016-2020, KTTT, HTX tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng; đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, góp phần ổn định giá cả và kiềm chế lạm phát, tăng kim ngạch xuất khẩu, tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là kinh tế nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nhất là địa bàn dân tộc thiểu số và miền núi; nâng cao nhận thức của xã hội và hệ thống chính trị đối với HTX kiểu mới.

Tính đến cuối năm 2020, cả nước có 26.040 HTX thu hút hơn 8,1 triệu thành viên, chủ yếu là đại diện hộ cá thể, cá nhân ở địa bàn nông thôn tham gia HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác (chiếm 31% tổng số hộ cá thể, cá nhân của cả nước). Khu vực KTTT, HTX đóng góp trực tiếp khoảng 4,8% GDP cả nước và gián tiếp hơn 30% GDP thông qua giá trị gia tăng của kinh tế hộ thành viên. Tính riêng trong năm 2020, 96% HTX được chuyển đổi, tổ chức lại hoạt động; quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng lên; tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả đạt 56%; tổng doanh thu đạt hơn 30.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.900 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động 4,3 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, cả nước có 1.718 HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, 3.913 HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị, tăng 1,5 lần so với năm 2019.

Trưng bày những thành tựu nổi bật của khu vực KTTT, HTX chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Xác định KTTT, nòng cốt là HTX là một trong bốn thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030. Đây được coi là Chiến lược phát triển đầu tiên của khu vực KTTT, HTX, trong đó đặt mục tiêu phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững thực sự là thành phần quan trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác trên cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập thể, thu hút nông dân, hộ kinh tế cá thể, cá nhân và nhiều tổ chức tham gia kinh tế tập thể, hợp tác xã; không ngừng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các thành viên, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Định hướng chung của Chiến lược là khuyến khích phát triển kinh tế tập thể trong các ngành nghề, lĩnh vực vùng, miền của đất nước, ưu tiên xây dựng các mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị, gắn với sản phẩm chủ lực của quốc gia, địa phương, chương trình OCOP…; mở rộng quy mô thành viên. Hợp tác xã tập trung phát triển và cung ứng các dịch vụ phục vụ thành viên, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ; bảo đảm lợi ích hợp pháp của các thành viên. Theo đó, phấn đấu đến năm 2030, cả nước có khoảng 140 nghìn tổ hợp tác, với 2 triệu thành viên, 45 nghìn hợp tác xã với 8 triệu thành viên, 340 liên hiệp hợp tác xã với 1.700 hợp tác xã thành viên.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động KTTT, HTX

Phát triển KTTT, HTX là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, được xác định tại các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX), Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị, Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị, Luật HTX năm 2012… Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa qua cũng khẳng định: “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với phát huy vai trò làm chủ, tăng cường lợi ích của các thành viên, nâng cao khả năng huy động nguồn lực”.

Với những đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển KTTT, HTX, Liên minh HTX Việt Nam với vai trò đại diện và hỗ trợ cho tất cả các HTX hoạt động ở các ngành, lĩnh vực theo chủ trương của Đảng, Nhà nước ta, đã “trở thành ngôi nhà chung của các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX, nơi mà sự hợp tác, chia sẻ, gắn kết; còn là nét văn hóa đặc sắc không chỉ trong kinh tế, mà cả trong chính trị – xã hội, là con đường đi lên CNXH của người sản xuất nhỏ” – nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc từng khẳng định.

Liên minh HTX Việt Nam trở thành ngôi nhà chung của các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX trong cả nước (Ảnh: PC)

“Những kết quả đạt được trong phát triển KTTT, HTX trong giai đoạn vừa qua có sự đóng góp quan trọng của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam từ Trung ương đến địa phương trong chủ động nghiên cứu, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tham mưu, đề xuất và triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT, HTX; đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo, cung ứng dịch vụ; tư vấn hỗ trợ tổ chức lại, thành lập mới HTX, xây dựng nhiều HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị, nhất là chuỗi giá trị nông sản; tăng cường hợp tác quốc tế để học tập kinh nghiệm” – Theo đánh giá của nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát huy những kết quả đạt được, Liên minh HTX Việt Nam cho biết, trong giai đoạn tới, trước mắt trong năm 2021 sẽ tập trung triển khai 10 nhiệm vụ chủ yếu, 5 chương trình hành động trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm “Hợp tác – Đổi mới – Phát triển – Hiệu quả” và mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, HTX nhanh, hiệu quả và bền vững; đa dạng về loại hình, hình thức hợp tác trong các ngành nghề, lĩnh vực, thành phần kinh tế và địa bàn, nhất là khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Cùng với đó, sản xuất gắn với chuỗi giá trị; củng cố, tổ chức lại hoạt động của các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác hiện có; phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước thực hiện giải thể các HTX ngừng hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả kéo dài không có khả năng củng cố, tổ chức lại.

Phấn đấu trong giai đoạn 2020-2025, 100% thành viên HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác và phần lớn người dân được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, chính sách của cấp ủy và chính quyền địa phương về phát triển KTTT, HTX; hằng năm, xây dựng từ 300-500 mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quốc gia, vùng, địa phương; tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp đạt 70%, trong lĩnh vực phi nông nghiệp đạt 80%; tỷ trọng đóng góp vào GRDP của các địa phương và GDP của cả nước từ 5% trở lên;…

Theo ĐP

Liên minh HTX Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Lai Châu về tình hình phát triển KTTT, HTX

Sáng ngày 16/4, tại trụ sở Liên minh HTX Việt Nam, cơ quan Liên minh HTX Việt Nam đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu về tình hình phát triển Kinh tế tập thể, HTX.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt; lãnh đạo Văn phòng, các Ban và đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Về phía tỉnh Lai Châu có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu; đồng chí Phạm Ngọc Phương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu; đồng chí Bùi Xuân Thu, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Lai Châu.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, đồng chí Trần Tiến Dũng cho biết; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu rất coi trọng và đánh giá cao vai trò và vị trí của khu vực kinh tế tập thể và HTX trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để từng bước đưa KTTT, HTX tỉnh trở thành thành phần kinh tế quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo gắn với thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh…

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí cho biết Liên minh HTX tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, trong thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác tổ chức và hoạt động.

Tính đến 31/12/2020, toàn tỉnh có 334 HTX và 02 Quỹ tín dụng nhân dân, 235 Tổ hợp tác. Trong đó có 242 HTX đang hoạt động có 242 HTX đang hoạt động và 94 HTX ngừng hoạt động. Số HTX thành lập mới giai đoạn 2016 – 2020 là 155 HTX, bình quân mỗi năm thành lập mới 31 HTX. Năm 2020, tỉnh thành lập 01 Liên hiệp HTX.

Theo đánh giá của ông Bùi Xuân Thu – Chủ tịch Liên minh HTX Lai Châu, các THT được thành lập đã thu hút được lao động, vốn góp qua đó nâng cao thu nhập cho thành viên, quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX được mở rộng; Chất lượng của HTX được củng cố, nhiều mô hình HTX hoạt động kinh doanh có hiệu quả thực hiện tốt vai trò thúc đẩy kinh tế thành viên phát triển; Hoạt động sản xuất kinh doanh các HTX đã đi vào chiều sâu, thúc đẩy hình thành sự liên kết giữa các HTX với nhau, giữa HTX với các doanh nghiệp và người tiêu dụng. 

Quang cảnh buổi làm việc

Theo đó, tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đề xuất với Liên minh HTX Việt Nam một số nội dung liên quan đến hỗ trợ đào tạo kiến thức cho cán bộ Liên minh HTX tỉnh, đào tạo nghề cho cán bộ HTX, vấn đề liên quan đến vốn hoạt động của các HTX, chương trình phát triển các HTX, tìm hướng phát triển hơn nữa cho các sản phẩm HTX của tỉnh Lai Châu v.v…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo nhận định rằng mô hình HTX phù hợp với điều kiện vốn có của tỉnh Lai Châu. Đồng chí Chủ tịch cho rằng để khu vực KTTT, HTX của tỉnh Lai Châu phát triển bền vững, hoạt động của Liên minh HTX tỉnh ngày một hiệu quả hơn trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện các chính sách về phát triển KTTT, HTX, trong thời gian tới Liên minh HTX Việt Nam sẽ có kế hoạch tư vấn, hỗ trợ cụ thể đối với Liên minh HTX tỉnh Lai Châu về các vấn đề liên quan đến đào tạo bồi dưỡng cán bộ, quảng bá giới thiệu sản phẩm đặc sản của tỉnh Lai Châu v.v…

Một số hình ảnh tại buổi làm việc: 

Trung tâm Thông tin – Tuyên truyền

Giao lưu bóng đá chào mừng 75 năm ngày HTX Việt Nam 11/4

Tiếp nối chuỗi các hoạt động chào mừng 75 năm Ngày HTX Việt Nam (11/4/1946 – 11/4/2021), Đoàn thanh niên Liên minh HTX Việt Nam (VCA) tổ chức giao lưu bóng đá giữa Đoàn thanh niên VCA và Đoàn thanh niên Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Trận thi đấu giao lưu bóng đá diễn ra trong không khí vô cùng sôi nổi, cống hiến nhiều pha bóng hay, kịch tính, những bàn thắng đẹp mắt và xen lẫn là những pha bỏ lỡ đầy tiếc nuối, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng mỗi thành viên tham gia. Đây là sân chơi bổ ích, môi trường văn hóa lành mạnh, tạo điều kiện cho hai đơn vị được giao lưu, học hỏi, phát huy tinh thần thể dục thể thao, rèn luyện thể lực cho cán bộ đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, HTX, nâng cao vị thế của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tới toàn xã hội.

Một số hình ảnh của buổi giao lưu:

Trung tâm Thông tin – Tuyên truyền

HTX nông nghiệp Ái Nghĩa (Quảng Nam): Kỷ niệm 75 năm ngày HTX Việt Nam (11/4) và 43 năm thành lập HTX

Sáng ngày 09/4, HTX nông nghiệp Ái Nghĩa huyện Đại Lộc (Quảng Nam) tổ chức Lễ đón nhận Cờ Thi đua của Liên minh HTX Việt Nam, kỉ niệm 75 năm ngày HTX Việt Nam (11/4) và 43 năm thành lập HTX.Tham dự, có ông Lê Ngọc Trung, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Hảo, Bí thư huyện ủy Đại Lộc, ông Hồ Ngọc Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, đại diện lãnh đạo các phòng ban chức năng huyện Đại Lộc, đại diện Trung tâm Tư vấn KHCN và Môi trường miền Trung và cán bộ hợp tác xã công tác qua các thời kì.

Liên minh HTX Việt Nam ủy quyền ông Lê Ngọc Trung, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam trao tặng Cờ thi đua của Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam cho HTX Nông nghiệp Ái Nghĩa, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI.

 Ông Lê Ngọc Trung- Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam trao cờ cho HTX NN Ái Nghĩa Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Ngọc Trung chúc mừng tập thể cán bộ, thành viên HTX và đề nghị trong thời gian tới HTX cần linh hoạt trong việc tổ chức hoạt động, đa dạng hóa ngành nghề, củng cố, xác định thành viên thực chất để có sự đóng góp, xây dựng HTX phát triển, xứng đáng là cánh chim đầu đàn của phong trào kinh tế hợp tác tỉnh Quảng Nam.HTX đã báo cáo những thành tựu đạt được của tập thể cán bộ, thành viên. Tiền thân là HTX nông nghiệp Đại Phước ra đời từ thời kì phong trào kinh tế hợp tác toàn dân. Trải qua 43 năm hình thành và phát triển, có giai đoạn hưng thịnh cũng có những giai đoạn khó khăn tưởng chừng phải giải thể nhưng ban quản trị HTX đã kịp thời cơ cấu lại tổ chức, hoạt động để tồn tại và phát triển.Đến nay, HTX đã tổ chức hoạt động theo mô hình đa dạng ngành nghề dịch vụ nhưng vẫn xác định trọng tâm là sản xuất lúa gạo theo chuỗi giá trị sản phẩm nhằm nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp cho bà con thành viên. HTX đã liên kết với công ty TNHH Mahyco Việt Nam sản xuất giống lúa lai F1 cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Thực hiện chế biến sâu sản phẩm lúa gạo, từng bước xây dựng thành công thương hiệu “Gạo an toàn Ái Nghĩa”, “Bánh tráng Đại Lộc”. Sản phẩm “Bánh tráng Đại Lộc” đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao của tỉnh Quảng Nam.Với những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều năm liền, HTX được UBND tỉnh Quảng Nam tặng danh hiệu “Doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu”, Liên minh HTX Việt Nam tặng Cờ thi đua… Những thành tựu đó của HTX chào mừng kỉ niệm 75 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia vào HTX nông nghiệp, 10 năm ngày Thủ tướng Chính phủ công nhận 11/4 là Ngày Hợp tác xã Việt Nam và 43 năm HTX nông nghiệp Ái Nghĩa ra đời.

Trần Hiền – Trung tâm Khoa học Công nghệ& Môi trường

COSTE: HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGHUYỆN – GIỌT MÁU HỒNG YÊU THƯƠNG.

Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày HTX Việt Nam (11/4/1946 – 11/4/2021) và 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), sáng ngày 12/4, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Liên minh HTX Việt Nam tổ chức hoạt động hiến màu tình nguyện cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên và người lao động đang làm việc trong cơ quan Liên minh HTX Việt Nam.

Đoàn thành niên Chi Đoàn Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường (COSTE) hưởng ứng tham gia nhiệt tình. Kết thúc chương trình, theo thống kê sơ bộ đã có gần 80 đơn vị máu được hiến tặng.

Buổi hiến máu nhân đạo được xây dựng nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào tình nguyện vì cộng đồng. Hiến máu nhân đạo không chỉ mang đến sự sống của con người mà còn là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng; thể hiện sâu sắc truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta. Người bệnh được truyền máu không chỉ được tiếp nhận vào cơ thể mình một loại thuốc quý mà còn được đón nhận cả tình thương bao la của đồng loại.

Với những ý nghĩa, mục đích cao đẹp của hoạt động hiến máu tình nguyện, Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường đề nghị trong thời gian tới Đoàn thành niên Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục phối hợp tốt với Đoàn thanh niên các đơn vị trong khối kinh tế hợp tác tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, nâng cao nhận thức của tuổi trẻ trong phong trào hiến máu tình nguyện chung của cả nước và các hoạt động nhân đạo, tình nguyện thiết thực khác.

Một số hình ảnh tại buổi hiến máu:

TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

VCA làm việc với Liên minh HTX tỉnh Đắk Lắk về hỗ trợ phát triển KTTT theo hướng bền vững

Chiều ngày 08/4, Đoàn công tác của Liên minh HTX Việt Nam bao gồm Cơ quan thường trực khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường, Công ty CETIC, Trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ HTX miền Trung – Tây Nguyên đến khảo sát thực tế một số HTX và làm việc với Liên minh HTX tỉnh Đắk Lắk về triển khai thực hiện Nghị quyết và kế hoạch hành động của Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2025.

Đồng chí Huỳnh Bài, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đăk Lăk phát biểu tại buổi làm việcTham dự buổi làm việc, phía Liên minh HTX Việt Nam có đồng chí Hồ Dậy, Phó trưởng Cơ quan Thường trực khu vực miền Trung – Tây Nguyên, đồng chí Lê Tuấn An, Tổng Giám đốc Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường; đồng chí Phan Văn Tùng – Phó Tổng Giám đốc Công ty CETIC, đồng chí Trần Quang Hậu – Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ HTX miền Trung – Tây Nguyên và các thành viên trong đoàn.Về phía Liên minh HTX tỉnh Đăk Lăk có đồng chí Huỳnh Bài, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, đồng chí Trần Đình Tương, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh và đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, Giám đốc các HTX trên địa bàn tỉnh.Hiện nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có 579 HTX và 4 Liên hiệp HTX thu hút 64.000 thành viên tham gia, tạo việc làm thường xuyên cho 21.000 lao động. Trong những năm qua, kinh tế tập thể tỉnh Đắk Lắk phát triển đúng định hướng, có chuyển biến tích cực, HTX phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, quy mô và lĩnh vực hoạt động của HTX được mở rộng.Đã xuất hiện nhiều HTX quy mô cấp xã, cấp huyện, có doanh nghiệp trực thuộc và chi nhánh ngoài tỉnh. Hình thành nhiều HTX liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, hiệu quả kinh tế tăng rõ rệt. Theo số liệu thống kê của năm 2020, có 40 HTX ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, 100 HTX liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ, có 08 sản phẩm của 7 HTX đạt tiêu chuẩn OCOP 3- 4 sao cấp tỉnh, nhiều HTX chuyển dần từ bán nguyên liệu thô sang chế biến sâu, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất chế biến, xây dựng thương hiệu sản phẩm…

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế tập thể vẫn còn tồn tại những khó khăn như đa số HTX có quy mô sản xuất nhỏ, manh mún, trang thiết bị lạc hậu, nhiều HTX yếu kém chưa giải thể.

Quang cảnh buổi làm việc Buổi làm việc với mục đích nắm bắt tình hình phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đắk Lắk, những thuận lợi khó khăn, tìm các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể theo hướng bền vững. Các đơn vị của Liên minh HTX Việt Nam giới thiệu các chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ HTX, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất chế biến, xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm nhằm, kết nối cung – cầu, phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm HTX…Để góp phần hỗ trợ HTX tỉnh Đắk Lắk phát triển, Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường hỗ trợ cho 04 HTX thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm giúp sản phẩm HTX nâng cao thương hiệu và năng lực cạnh tranh trên thị trường, có thể tham gia vào thị trường cao cấp như siêu thị, nhà hàng lớn…Trước đó, từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 4, Đoàn công tác của Liên minh HTX Việt Nam đã làm việc với Liên minh HTX tỉnh Gia Lai và Đắk Nông về giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã theo hướng bền vững.

 Trần Hiền/Trung tâm Khoa học Công nghệ&Môi trường

VCA: Giao lưu thể thao chào mừng 75 năm ngày HTX Việt Nam (11/4/1946 – 11/4/2021)

Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày HTX Việt Nam (11/4/1946 – 11/4/2021) và 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), chiều ngày 9/4, Công đoàn Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Liên minh HTX Việt Nam tổ chức giao lưu thể thao cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên và người lao động đang làm việc trong cơ quan Liên minh HTX Việt Nam.

Đồng chí Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu khai mạc 

Tham gia buổi giao lưu có các đồng chí Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, toàn bộ lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên và người lao động đang làm việc tại cơ quan Liên minh HTX Việt Nam và các đơn vị trực thuộc.

Các cán bộ cơ quan Liên minh HTX Việt Nam sẽ tham gia thi đấu giao lưu các môn thể thao: kéo co (mỗi đơn vị 01 đội gồm 10 người), tennis, bóng bàn, cầu lông; mỗi nội dung sẽ có từ 03 cặp vận động viên trở lên;

Buổi giao lưu thể thao được xây dựng nhằm mục đích tăng cường, duy trì và đẩy mạnh phong trào góp phần động viên cán bộ, viên chức, công đoàn viên, rèn luyện sức khoẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, cho người lao động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những nhân tố điển hình làm nòng cốt thúc đẩy các phong trào văn nghệ, thể thao.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo nhấn mạnh, giao lưu thể thao lần này là một dịp để cán bộ cán bộ, đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên và người lao động đang làm việc tại cơ quan Liên minh HTX Việt Nam và trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ trong hệ thống.

Một số hình ảnh:

Trung tâm Thông tin- Tuyên truyền

Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2021 – 2023 giữa VCA và DGRV

Chiều ngày 7/4, tại trụ sở Liên minh HTX Việt Nam (VCA), đồng chí Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đã có buổi tiếp và làm việc với Liên minh HTX Cộng hòa Liên bang Đức (DGRV) về chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 – 2023.

Tham dự buổi làm việc về phía VCA có lãnh đạo của Ban Hợp tác Quốc tế, Trường Bồi dưỡng cán bộ, Ban Kế hoạch Hỗ trợ. Về phía DGRV có bà Bùi Thị Thu Thủy, Quản lý Dự án DGRV tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Giám đốc Dự án DGRV tại Việt Nam (tham gia trực tuyến).

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo tại buổi làm việc

Báo cáo tình hình hợp tác giữa DGRV với VCA và Liên minh HTX cấp tỉnh 2019 – 2021, theo thỏa thuận giữa VCA và DGRV, Trường Bồi dưỡng cán bộ (VICEM) được giao nhiệm vụ hợp tác với DGRV đã tổ chức một số hoạt động năm 2019 – 2020 như phối hợp tổ chức các lớp đào tạo giảng viên nâng cao về quản trị HTX; khóa đào tạo cán bộ tư vấn HTX nâng cao về lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh cho HTX; tổ chức hội thảo xây dựng chiến lược phát triển cho Liên minh HTX cấp tỉnh/thành phố tại Việt Nam; DGRV ký hợp đồng làm việc với cán bộ VICEM để thực hiện các công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng; thu thập dữ liệu tiến tới xây dựng ngân hàng dữ liệu về các khóa đào tạo bồi dưỡng do VICEM triển khai.

Bên cạnh đó, DGRV có hoạt động chủ yếu tại 2 tỉnh An Giang và Trà Vinh. Trong năm 2019 – 2020, Liên minh HTX tỉnh An Giang và tỉnh Trà Vinh đã phối hợp thực hiện được các lớp tập huấn, thao giảng về những nguyên tắc cơ bản, mô hình kinh doanh, kế toán, kiểm toán nội bộ, quản trị, giám đốc HTX; tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của 70 HTX trên địa bàn 6 huyện trong tỉnh, hội thảo tham vấn thành lập Liên hiệp HTX, nâng cao, hỗ trợ HTX về các kỹ năng phân tích, logic, điều hành nhóm; khóa tập huấn kiểm toán nội bộ Quỹ tín dụng Nhân dân cho các cán bộ làm công tác quản lý, kiểm soát trong các Quỹ tín dụng nhân dân; ký kết bản ghi nhớ với DGRV về thỏa thuận hỗ trợ dự án “Tư vấn phát triển các tổ chức HTX tại Đông Nam Á” với chủ đề tư vấn kế toán. Ngoài ra DGRV còn hỗ trợ Liên minh HTX tỉnh phần mềm kế toán cho HTX, cung cấp cho Liên minh HTX 01 cán bộ tư vấn tài chính kế toán HTX với thời gian làm việc 24 tháng.

Kế hoạch hợp tác giữa VCA và DGRV trong giai đoạn 2021 – 2023, đồng chí Phạm Thị Hồng Yến – Trưởng Ban Hợp tác quốc tế cho biết, trong thời gian tới sẽ tổ chức các khóa đào tạo giảng viên gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh HTX từ cơ bản đến nâng cao; tổ chức khóa đào tạo cán bộ tư vấn gắn với chuỗi giá trị và phát triển HTX từ cơ bản đến nâng cao; tổ chức chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm cho cán bộ VICEM và cán bộ HTX tại các HTX trong và ngoài nước; Kiểm toán các HTX được lựa chọn triển khai trong giai đoạn 2021 – 2023; đào tạo kiểm toán viên cho VCA để thực hiện kiểm toán cho các HTX thành viên.

Quang cảnh buổi làm việc

Với kế hoạch hợp tác giữa Liên minh HTX tỉnh và DGRV 2021 – 2023, DGRV đang xúc tiến các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mở rộng địa bàn hoạt động sang 3 tỉnh mới là Hậu Giang, Lâm Đồng, Ninh Bình; DGRV vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ của Liên minh HTX các tỉnh đặc biệt là đội ngũ cán bộ chuyên trách tư vấn, hỗ trợ HTX. Ngoài ra, DGRV tiếp tục tổ chức tập huấn tại An Giang về Kiểm toán HTX, xây dựng kế hoạch Marketing, chuỗi giá trị cũng như hỗ trợ quá trình xây dựng, vận hành Trung tâm Dịch vụ tư vấn và Hỗ trợ phát triển HTX trực thuộc Liên minh HTX tỉnh An Giang; …

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Giám đốc Dự án DGRV tại Việt Nam đánh giá cao sự phối kết hợp giữa DGRV với VCA và Liên minh HTX cấp tỉnh/thành phố. Kết quả đạt được từ sự hợp tác giữa các bên đang mang lại tín hiệu tích cực và có sự lan tỏa đến với khu vực KTTT, HTX.

Theo đó, VICEM đề nghị VCA kí lại Biên bản ghi nhớ cho giai đoạn 2021 – 2023 với DGRV để làm tiền để phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư vấn và giảng viên nguồn cho hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, VICEM đề nghị VCA tạo điều kiện cho cán bộ VICEM tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn ở nước ngoài, các buổi hội thảo quốc tế, các chương trình dự án phát triển nguồn lực do VCA được mời hoặc tổ chức…

Các Liên minh HTX tỉnh mong muốn Liên minh HTX Việt Nam và DGRV tiếp tục hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, kiểm toán và mở rộng các đối tượng tham gia, VCA hỗ trợ các thủ tục pháp lý và cấp phép từ UBND các tỉnh cho chương trình, khóa tập huấn, đào tạo giữa DGRV và Liên minh HTX tỉnh/thành phố.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch VCA Nguyễn Ngọc Bảo mong rằng trong thời gian tới DGRV sẽ thiết kế chương trình đào tạo cán bộ kiểm toán, cán bộ tư vấn mô hình chuỗi… Đồng chí Chủ tịch nhấn mạnh, trước sự phát triển bền vững của nông nghiệp Việt Nam và ảnh hưởng tiêu cực từ thiên tai, dịch bệnh DGRV sẽ phối hợp cùng VCA xây dựng các chương trình mang tính tác động, lan tỏa đến các HTX nông nghiệp về mặt xã hội và kinh tế.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau trao đổi và định hướng về kế hoạch hợp tác giữa VCA và DRGV trong giai đoạn 2021 – 2023.

Trung tâm Thông tin – Tuyên truyền

Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế tổ chức Hội nghị Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Sáng ngày 6/4, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam, Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thi đua, khen thưởng năm 2021 , Liên minh HTX Việt Nam chủ trì hội nghị với vai trò là Cụm trưởng.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh – Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

>
Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh – Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện thành viên trong Cụm bao gồm: Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Hội Nghề cá Việt nam, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, Hội Mỹ nghệ Kim đoàn Đá quý Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hội Làm vườn Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp cùa Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, năm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.

Quang cảnh hội nghị

Công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của Cụm Thi đua lĩnh vực kinh tế được xây dựng với mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiếp tực triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì để phát huy vai trò cá nhân trong góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước nhằm đảm bảo thống nhất, hiệu quả, cụ thể trong công tác vận động.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và công tác xét khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Cụm. Tăng cường sự gắn kết, hỗ trợ, phối hợp giữa các đơn vị trong Cụm nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành viên, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, động viên cán bộ, nhân viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh phát huy những kết quả đạt được, năm 2021, các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời, đẩy mạnh công tác phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong Cụm nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động thi đua. Đồng chí mong rằng với cương vị là Cụm trưởng, Liên minh HTX Việt Nam sẽ phát huy vai trò tinh thần chủ động của Cụm trưởng hoàn thành tốt chương trình theo kế hoạch.

Đồng chí Trịnh Xuân Ngọc – Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở chương trình công tác năm 2021, Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế sẽ tập trung triển khai thực hiện các nội dung chính như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục thi đua đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng…

Đại diện cho Liên minh HTX Việt Nam-đơn vị giữ vai trò là Cụm trưởng Cụm thi đua, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh đã có từng chỉ đạo cụ thể với phương hướng hoạt động của các đơn vị trong Cụm thi đua. Đồng chí Phó Chủ tịch nhấn mạnh, dự báo nền kinh tế có sự khả quan hơn nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động tiêu cực của hạn hán và đại dịch COVID-19, vì vậy đề nghị các thành viên trong Cụm phối hợp chặt chẽ với nhau phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. 

Tại hội nghị, các đơn vị thành viên trong khối đã thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung, sửa đổi một số tiêu chí, phương thức chấm điểm, bình xét thi đua phù hợp với tình hình của mỗi đơn vị.

Kết thúc hội nghị, đại diện lãnh đạo 9 đơn vị trực thuộc khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2021 với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

Trung tâm Thông tin – Tuyên truyền

Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ tháng 02, triển khai công tác tháng 3/2021

Sáng ngày 10/3, Thường trực Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức Hội nghị Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ tháng 02, triển khai công tác tháng 3/2021. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, lãnh đạo Văn phòng; các đồng chí là Trưởng, Phó các Ban tham mưu và đơn vị trực thuộc.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Toại, Chánh Văn phòng Liên minh HTX Việt Nam cho biết, tháng 02 cả nước thành lập mới 195 HTX, cụ thể: Miền Bắc: 148 HTX; Miền Trung – Tây Nguyên: 12 HTX; miền Nam: 35 HTX.

Theo đánh giá, trong tháng qua, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố tiếp tục tham mưu với UBND các tỉnh, thành phố, các sở, ban, ngành địa phương xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn; tích cực tham gia phối hợp thực hiện công tác phòng chống COVID-19; hoàn thiện quy chế, quy định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên minh HTX cấp tỉnh… tham gia hỗ trợ HTX, hộ nông dân tại Hải Dương tiêu thụ nông sản như Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà Nội.

Quang cảnh Hội nghị

Trên cơ sở các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, thông báo số 64/TB-LMHTXVN ngày 05/02/2021, Thường trực đã chỉ đạo các ban, đơn vị trực thuộc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2021.

Cơ quan Liên minh HTX Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam lần thứ nhất, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 2, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các Hội nghị được tổ chức trực tuyến. Qua đây, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam thống nhất cao với các chủ trường, nội dung tài liệu Ban Thường vụ trình; giao Thường trực tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các tài liệu.

Về công tác hỗ trợ phát triển KTTT, HTX. Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại Hải Dương đã có tác động rất lớn đến việc tiêu thụ sản phẩm của các HTX tại địa phương; để hỗ trợ các HTX tiêu thụ sản phẩm, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam đã thành lập Tổ Công tác hỗ trợ HTX tiêu thụ sản phẩm nông sản của Hải Dương; giao Trung tâm Xúc tiến thương mại & đầu tư phối hợp với Saigon Coop và Liên minh HTX thành phố Hà Nội hỗ trợ các HTX tại Hải Dương tiêu thụ các sản phẩm nông sản; Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan Liên minh HTX Việt Nam đã kêu gọi thành viên tham gia giải cứu nông sản. Kết quả đến hết ngày 02/3/2021 hỗ trợ tiêu thụ gần 550 tấn rau, củ quả các loại, 5 tấn cá, 15 tấn gà, 500.000 quả trứng thông qua 08 điểm bán hàng, 60 cửa hàng tiện ích (Coopfood); siêu thị BigC, Lotte…

Quang cảnh Hội nghị

Về Công tác Tổ chức cán bộ: Quyết định điều chỉnh phân công nhiệm vụ phụ trách, chỉ đạo Ban Kiểm tra của Thường trực Liên minh HXT Việt Nam; Ban hành 02 Quyết định chuẩn y bầu và bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa; Triển khai các thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV…

Nhìn chung, trong tháng 02/2021, dưới sự chỉ đạo của các đồng chí Thường trực, cùng với trách nhiệm và chủ động của các ban, đơn vị trực thuộc trong triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; một số nhiệm vụ trọng tâm được hoàn thành như tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam lần thứ nhất, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ hai; hỗ trợ các HTX tỉnh Hải Dương tiêu thụ sản phẩm…

Tháng 3/2021, căn cứ các Nghị quyết, Thông báo Kết luận của Đảng đoàn, Thường trực, các ban, đơn vị tập trung triển khai các công việc như: tập trung hoàn thiện các tài liệu và triển khai Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 2; Triển khai đúng thời hạn các công việc còn dở dang từ năm 2018 theo chỉ đại điều hành Liên minh HTX lần thứ 2; hoàn thiện nội dung và tổ chức các buổi làm việc với một số bộ, ngành trung ương như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội…Phát biểu Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo đánh giá cao kết quả và chất lượng các nhiệm vụ mà Liên minh HTX Việt nam đã hoàn thành trong tháng qua đồng thời biểu dương các đơn vị có liên quan đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đối với nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3 của cơ quan được nêu trong Báo cáo, đồng chí Chủ tịch đề nghị các đơn vị có liên quan cần hết sức tập trung, chủ động và tích cực trong thực hiện nhiệm vụ để có thể hoàn thành được mục tiêu và yêu cầu đề ra. Đối với các đơn vị gặp vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần sự giúp đỡ có thể trao đổi ngay với các đồng chí Thường trực để cùng nghiên cứu, tìm cách tháo gỡ, không để tình trạng tồn đọng, vướng mắc quá lâu dẫn tới chậm tiến độ theo yêu cầu của nhiệm vụ.

Trung tâm Thông tin – Tuyên truyền