Giới thiệu về Viện khoa học Công nghệ và Môi trường

 

 1. Giới thiệu chung:

          Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường (tên viết tắt là INOSTE – Institute Of Science Technology and Environment) là đơn vị sự nghiệp thuộc Liên minh HTX Việt Nam. Viện được thành lập theo Quyết định số 216/QĐ-LMHTXVN ngày 01/06/2022 của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam (trên cơ sở Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường – COSTE) và hoạt động theo Giấy chứng nhận số A231 ngày 04/7/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

          Tiền thân của Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường là Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường được thành lập từ năm 1994.  Viện là một trong những đơn vị sự nghiệp mũi nhọn của Liên minh HTX Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, toàn thể cán bộ, nhân viên đã rất nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, đoàn kết xây dựng và khẳng định năng lực, vai trò, uy tín của Viện trong các hoạt động tư vấn, hỗ trợ khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế hợp tác và hợp tác xã.  Với gần 30 năm kinh nghiệm hoạt động, hệ thống nhân sự được đào tạo chuyên nghiệp, trình độ cao, hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị được đầu tư khang trang, hiện đại. Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường đã thực hiện được nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng, các nhiệm vụ, dự án khoa học kỹ thuật, sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước, Bộ, Ngành và được nhận nhiều bằng khen, giấy khen. Các hoạt động dịch vụ về khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường (Hợp tác nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ; tư vấn, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống sản xuất, chế biến theo tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế; Quan trắc, phân tích kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, chất lượng môi trường; tư vấn  lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, báo cáo xả thải vào nguồn nước; tư vấn thiết kế hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường; quan trắc, phân tích môi trường…) được các khách hàng tin tưởng và lựa chọn sử dụng lâu dài.

Viện luôn cam kết tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động để đáp ứng tốt nhất các nhu cầu và mang đến các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tin cậy để đồng hành, phát triển cùng với quý khách hàng.

          II.Chức năng, nhiệm vụ

 1. Chức năng:

          Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam có chức năng sau:

 1. a) Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ về khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường và đổi mới sáng tạo; công nghệ thông tin, dịch vụ điện tử, thương mại điện tử; đào tạo, tập huấn, hội chợ, triển lãm kết nối cung cầu về khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường.
 2. b) Triển khai các hoạt động đào tạo, tư vấn, xúc tiến dịch vụ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường.

 

 1. Nhiệm vụ:
 2. a) Thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường và đổi mới sáng tạo do Liên minh HTX Việt Nam giao;
 3. b) Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật về: Nghiên cứu và phát triển (R&D); chuyển giao, kết nối cung cầu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; quan trắc, phân tích, đánh giá tác động môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường; quy hoạch môi trường nông nghiệp, tài nguyên đất, nước; chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (GAP); chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP); chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy; chứng nhận hệ thống quản lý môi trường; chứng nhận, kiểm nghiệm, thử nghiệm, kiểm định sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, môi trường lao động theo quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong nước và quốc tế;
 4. c) Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật về: Công nghệ thông tin, chuyển đổi số, dịch vụ điện tử; tuyên truyền, truyền thông, phổ biến thông tin, thương mại điện tử; hội nghị, hội thảo, tham quan, học tập, hội chợ, triển lãm kết nối cung cầu về khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường;
 5. d) Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật về: sở hữu trí tuệ; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc; sản xuất thử nghiệm; xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh ứng dụng khoa học công nghệ mới, các mô hình sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm;

          đ) Tổ chức và thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật và của Liên minh HTX Việt Nam về: hợp tác, liên doanh, liên kết đầu tư, khai thác cơ sở vật chất, sản xuất và thương mại các sản phẩm khoa học công nghệ; tìm kiếm đối tác hợp tác, liên kết đầu tư, thương mại cho khu vực kinh tế hợp tác, HTX;

 1. e) Tổ chức và thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật về: đào tạo và hợp tác, liên kết đào tạo các trình độ đại học, sau đại học, tập huấn, dậy nghề về khoa học, công nghệ, môi trường và đổi mới sáng tạo cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã;
 2. g) Tổ chức và thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật về: khuyến khích, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, đầu tư ươm tạo các doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp và đầu tư ứng dụng khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường;
 3. h) Tổ chức và thực hiện các hoạt động liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ và các hoạt động tư vấn, dịch vụ nêu trên theo quy định của pháp luật, quy định của Liên minh HTX Việt Nam;
 4. Quyền hạn của Viện:

          1.1 Về hoạt động và quản lý

 1. a) Xây dựng các mục tiêu phát triển trung hạn, dài hạn, xây dựng các chiến lược, chương trình, kế hoạch dự án nghiên cứu khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường của Viện và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Liên minh HTX Việt Nam giao;
 2. b) Xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động dịch vụ đảm bảo doanh thu theo kế hoạch. Ký kết các hợp đồng theo quy định của pháp luật về nghiên cứu và triển khai các hoạt động liên kết, hợp tác, các hoạt động dịch vụ về khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ;
 3. c) Hợp tác, nhận tài trợ, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, quy định của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ. Về tổ chức bộ máy và nhân sự.
 4. a) Xây dựng và ban hành các quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể, các quy chế, quy định về tổ chức, bộ máy hoạt động và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các phòng, đơn vị trực thuộc, các đơn vị liên doanh, liên kết, hợp tác theo quy định của pháp luật và của Liên minh HTX Việt Nam;
 5. b) Quyết định tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm từ cấp Trưởng, phó phòng; Giám đốc, phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc theo khung cấu trúc tổ chức bộ máy được phê duyệt theo quy định của Liên minh HTX Việt Nam;
 6. c) Quyết định các chế độ ưu đãi cụ thể khác đối với cán bộ, nhân viên; chuyên gia, cộng tác viên trong nước, nước ngoài làm việc tại Viện theo Quy chế tài chính và chi tiêu nội bộ của Viện và theo quy định của Pháp luật;
 7. d) Quyết định cử cán bộ làm việc tại Viện đi đào tạo, thực tập, làm việc, công tác, tham dự hội nghị, hội thảo ở trong và ngoài nước; thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và quản lý đối với toàn thể cán bộ, nhân viên làm việc tại Viện theo quy định của Pháp luật, của Liên minh HTX Việt Nam.

          1.2. Về tài chính

 1. a) Được quản lý, sử dụng các nguồn tài chính theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường phù hợp với quy định của pháp luật;
 2. b) Được vay vốn của các tổ chức, cá nhân, vay tín dụng của các tổ chức tài chính để đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng các hoat động của Viện theo quy định của pháp luật; tự chịu trách nhiệm trả nợ, cả gốc và lãi tiền vay theo quy định; được sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay, tài sản của Viện (trừ tài sản của Nhà nước thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành) để thế chấp theo quy định;
 3. c) Đối với các nhiệm vụ, đề tài, dự án, đề án khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường do Liên minh HTX Việt Nam giao và đặt hàng của các Bộ Ngành liên quan được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và quy định của Liên minh HTX Việt Nam. Các nhiệm vụ do các tổ chức, các nhân đặt hàng không sử dụng ngân sách Nhà nước được thực hiện theo hợp đồng.
 4. 4. Cơ cấu tổ chức:

          – Ban Lãnh đạo:

                   + Viện trưởng:       TS.Lê Tuấn An

                   + Phó Viện trưởng:TS.Nguyễn Thị Hòa

          – Các phòng và đơn vị chuyên môn:

                   + Văn phòng Hành chính – Tổng hợp;

                   + Phòng Khoa học và Quản lý chất lượng;

                   + Phòng Đào tạo và Hợp tác phát triển;

                   + Trung tâm Môi trường và Kiểm nghiệm chất lượng;

                   + Trung tâm Khoa học Công nghệ và Kinh tế số;

                   + Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường Miền Nam;

                   + Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường Miền Trung;

 

 1. 5. Nguồn nhân lực

           Hiện nay, tổng số cán bộ của Viện có hơn 50 cán bộ, thuộc nhiều lĩnh vực và chuyên ngành khác nhau như Nông nghiệp; Công nghệ Hóa, Hòa phân tích; Công nghệ sinh học; Điện-điện tử; Cơ khí chế tạo; Quản lý, khoa học, kỹ thuật, công nghệ môi trường … 

          Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường luôn xác định việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn và khuyến khích cán bộ học tập, nâng cao trình độ là tài sản quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững. Bên cạnh việc cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo tại các tổ chức giáo dục có uy tín trong nước và quốc tế thì Viện cũng thường xuyên mời các chuyên gia đầu ngành đến tư vấn, đào tạo kỹ năng và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, đặc biệt trong lĩnh vực phân tích, thí nghiệm. Do vậy, nguồn nhân lực của Viện không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Kết hợp giữa những cán bộ dày dạn kinh nghiệm, chuyên môn sâu cùng với những cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết.

          Với phương châm làm việc trách nhiệm và hiệu quả, đề cao tinh thần làm việc theo nhóm vì tập thể. Đây là yếu tố quyết định thúc đẩy sự phát triển và thành công của Viện.

 1. 6. Cơ sở vật chất, thiết bị:

            Để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao, Viện đã được Liên minh HTX Việt Nam đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại, đồng bộ, bao gồm các thiết bị chuyên dụng hiện đại, phục vụ cho việc phân tích các chỉ tiêu cơ lý, hóa học, sinh học, môi trường bao gồm các thiết bị quang phổ phát xạ nguyên tử ICP – OES, thiết bị quang phổ tử ngoại khả kiến UV – VIS, hệ thống sắc kí khí GCMS, hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC và nhiều thiết bị hiện đại khác có khả năng phân tích, xác định tương đối đầy đủ các thông số về môi trường, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nông sản, thực phẩm và nhiều sản phẩm khác.

 1. 7. Các hoạt động dịch vụ:

          7.1. Xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm HTX

          – Đăng kí mã số, mã vạch cho doanh nghiệp, HTX

          – Thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm

          – Thiết kế logo, nhãn hiệu, bao bì, bộ nhận diện thương hiệu.

          – Thực hiện công bố chỉ tiêu chất lượng sản phẩm

          – Đăng kí nhãn hiệu cá nhân, nhãn hiệu tập thể

          – Đăng kí chỉ dẫn địa lý, bản đồ vùng nguyên liệu

          – Đăng kí cấp bằng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp

          – Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại

          – Thiết kế website, cổng thông tin điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp, HTX

          – Quảng bá sản phẩm trên sàn giao dịch điện tử và phương tiện truyền thông.

          7.2.  Tư vấn xây dựng, đào tạo hợp chuẩn hợp quy

          – Tư vấn áp dụng và chứng nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt:

 • Dịch vụ tư vấn, chứng nhận VietGAP (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản),
 • Dịch vụ tư vấn, chứng nhận GlobalGAP (trồng trọt),
 • Dịch vụ tư vấn, chứng nhận Hữu cơ (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản),

– Tư vấn áp dụng và chứng nhận các tiêu chuẩn quản lý chất lượng:

 • Dịch vụ tư vấn, chứng nhận ISO 22000
 • Dịch vụ tư vấn, chứng nhận HACCP
 • Dịch vụ tư vấn, chứng nhận ISO 9001
 • Dịch vụ tư vấn, chứng nhận ISO 14001
 • Dịch vụ tư vấn, chứng nhận ISO 45000
 • Dịch vụ tư vấn, chứng nhận các loại ISO khác theo yêu cầu của khách hàng.

          – Tư vấn, đào tạo thiết lập mã số vùng trồng nông sản, mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu…

– Tư vấn xin cấp giấy phép sản xuất, lưu hành và công bố hợp quy phân bón, chế phẩm sinh học …

          7.3. Tư vấn chuyển giao khoa học công nghệ

– Hợp tác nghiên cứu ứng dụng, triển khai các nhiệm vụ KHCN trong lĩnh vực Nông nghiệp, HTX.

          – Chuyển giao công nghệ sản xuất, bảo quản, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp.

          – Chuyển giao công nghệ sản xuất công nghệ cao (ứng dụng IOT trong chăn nuôi, trồng trọt).

          – Chuyển giao công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường trong trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất phân bón hữu cơ, sản xuất chế phẩm vi sinh…

          7.4. Dịch vụ tư vấn bảo vệ môi trường:

          – Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép môi trường;

          – Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải, khí thải, rác thải rắn;

          – Dịch vụ quan trắc, phân tích môi trường xung quanh, môi trường xả thải, môi trường lao động.

          7.5. Dịch vụ lấy mẫu, phân tích chất lượng sản phẩm:

          – Lấy mẫu, phân tích kiểm nghiệm chất lượng nông sản thực phẩm (rau, củ, quả, thịt cá…);

          – Lấy mẫu, phân tích chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản;

          – Lấy mẫu, phân tích chất lượng phân bón;

          – Lấy mẫu, phân tích chất lượng đất, nước, không khí trên đồng ruộng, trong trang trại chăn nuôi…;

          7.6. Đào tạo và hợp tác:

          Đào tạo và hợp tác, liên kết đào tạo các trình độ đại học, sau đại học, tập huấn, dạy nghề về khoa học, công nghệ, môi trường và đổi mới sáng tạo cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã;

 

Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực INOSTE - VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Hồ sơ năng lực INOSTE – VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Trên đây là hồ sơ năng lực của Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường. Đơn vị trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Trở lại trang chủ INOSTE

Trung tâm Môi trường và Kiểm nghiệm chất lượng

Tên giao dịch: Trung tâm Môi trường và Kiểm nghiệm Chất lượng

Tên tiếng anh: Center for Environment and Quality Testing

Tên viết tắt: CEQUATES

Giám đốc: TS. Nguyễn Thị Hoà 

Phó Giám đốc: Ths. Nguyễn Thị Lan Anh 

Trụ sở chính: Tầng 3 – Toà nhà NEDCEN, ngõ 149 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Hotline: 0982.671.280/0975398200             Cơ quan: 024.38430368

Mã số thuế: 0110184423

Số tài khoản: 2022.168.268 Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu;

1. Chức năng:

 • a) Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ về khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường và đổi mới sáng tạo; công nghệ thông tin, dịch vụ điện tử, thương mại điện tử; đào tạo, tập huấn, hội chợ, triển lãm kết nối cung cầu về khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường;
 • b) Triển khai các hoạt động đào tạo, tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường.

2. Nhiệm vụ:

 • a) Thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường và đổi mới sáng tạo do Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường giao;
 • b) Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật về: Nghiên cứu và phát triển (R&D); chuyển giao, kết nối cung cầu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; quan trắc, phân tích, đánh giá tác động môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường; quy hoạch môi trường nông nghiệp, tài nguyên đất, nước; chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (GAP); chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP); tư vấn chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy; chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường; chứng nhận, kiểm nghiệm, thử nghiệm, kiểm định sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, môi trường lao động theo quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong nước và quốc tế;
 • c) Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật về: Công nghệ thông tin, chuyển đổi số, dịch vụ điện tử; tuyên truyền, truyền thông, phổ biến thông tin, thương mại điện tử; hội nghị, hội thảo, tham quan, học tập, hội chợ, triển lãm kết nối cung cầu về khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường;
 • d) Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật về: sở hữu trí tuệ; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc; sản xuất thử nghiệm; xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh ứng dụng khoa học công nghệ mới, các mô hình sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm;
 • g) Tổ chức và thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật và của Liên minh HTX Việt Nam: hợp tác, liên doanh, liên kết đầu tư, khai thác cơ sở vật chất, sản xuất và thương mại các sản phẩm khoa học công nghệ; tìm kiếm đối tác hợp tác, liên kết đầu tư, thương mại cho khu vực kinh tế hợp tác, HTX;
 • h) Tổ chức và thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật về: đào tạo và hợp tác, liên kết đào tạo các trình độ đại học, sau đại học, tập huấn, dậy nghề về khoa học, công nghệ, môi trường và đổi mới sáng tạo cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã;
 • i) Tổ chức và thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật về: khuyến khích, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, đầu tư ươm tạo các doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp và đầu tư ứng dụng khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường;
 • j) Tổ chức và thực hiện các hoạt động liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ và các hoạt động tư vấn, dịch vụ nêu trên theo quy định của pháp luật, quy định của Liên minh HTX Việt Nam;

3. Hoạt động Dịch vụ tư vấn, quan trắc môi trường

 • Dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ:

– Tư vấn cấp giấy phép môi trường

– Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

– Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu dân cư, khu công nghiệp, khu vực chăn nuôi tập trung…

– Tư vấn, chuyển giao công nghệ xử lý mùi hôi bãi rác, khu vực chăn nuôi gia súc gia cầm.

– Tư vấn, chuyển giao công nghệ xử lý chất thải rắn hữu cơ, sản xuất phân compost, phân hữu cơ vi sinh.

– Tư vẫn chuyển giao công nghệ xử lý nước ao nuôi trồng thuỷ sản: nuôi quảng canh, nuôi thâm canh, nuôi siêu thâm canh công nghệ cao

– Tư vấn, chuyển giao công nghệ xử lý hiện tưởng phú dưỡng bằng công nghệ sinh học

 • Dịch vụ quan trắc, phân tích môi trường:

Mã số Vimcert: 171

– Lấy mẫu quan trắc hiện trường: Nước mặt, nước ngầm, nước thải, không khí xung quanh, mẫu đất, trầm tích, rác thải theo các Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng môi trường: QCVN 03:2023/BTNMT; QCVN 05:2023/BTNMT; QCVN 08:2023/BTNMT; QCVN 09:2023/BTNMT; QCVN 10:2023/BTNMT; QCVN 40:2011/BTNMT; QCVN 28:2010/BTNMT…

– Thực hiện phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm theo các TCVN, SMEWW hiện hành.

 • Dịch vụ lấy mẫu, phân tích chất lượng sản phẩm nông sản, thực phẩm:

Mã số Villas 929

Sản phẩm Chỉ tiêu Chỉ tiêu
Nước sạch 1. pH 9. Hàm lượng nitrit
2. Hàm lượng sulphat 10. Hàm lượng Amoni
3. Tổng chất rắn hòa tan (TDS) 11. Hàm lượng As, Cd, Pb, Cu, Zn, Mn, Na, Ni, Fe, Hg
4. Độ cứng, tính theo CaCO3 12. Hàm lượng nitrat
5. Màu sắc 13. Hàm lượng Clo dư
6. Chỉ số Pecmanganat 14. Định lượng coliform tổng số
7. Hàm lượng Clorua 15. Định lượng E. coli
8. Hàm lượng florua 16. Pseudomonas Aeruginosa
Thịt và sản phẩm thịt 1. Hàm lượng Nitrat 10. Định tính Salmonella
2. Hàm lượng Nitrit 11. Vi sinh vật hiếu khí tổng số
3. Chất béo tổng số 12. Coliform tổng số
4. Độ ẩm 13. Staphylococcus Aureus
5. Tro tổng số 14. Clostridium Perfringens giả định
6. Hàm lượng Nitơ acid amin 15. Listeria monocytogenes
7. Hàm lượng Ca, Fe tổng số 16. Hàm lượng Natri clorua
8. Hàm lượng As, Cd, Pb tổng số 17. Hàm lượng Histamin
9. Định lượng E.Coli giả định 18. Nitơ tổng số và Protein thô
Thủy sản và các sản phẩm 1. Hàm lượng protein 11. Hàm lượng As, Cd, Pb, Hg,…
2. Hàm lượng Nitrat 12. Hàm lượng Ca tổng số
3. Hàm lượng Nitrit 13. Định lượng E.Coli giả định
4. Hàm lượng Natri clorua 14. Định tính  vi khuẩn Salmonella
5. Độ ẩm 15. Vi sinh vật hiếu khí tổng số
6. Hàm lượng Histamin 16. Coliform tổng số
7. Nitơ tổng số và Protein thô 17. Staphylococcus Aureus
8. Hàm lượng chất béo 18. Clostridium Perfringens giả định
9. Hàm lượng tro 19. Listeria monocytogenes
Rượu trắng 1. Xác định hàm lượng Furfural 3. Xác định độ cồn
2. Hàm lượng methanol
Thức ăn chân nuôi 1. Hàm lượng chất béo 11. Hàm lượng Ure
2. Hàm lượng ẩm 13. Hàm lượng Canxi
3. Hàm lượng vật chất khô 14. Hàm lượng phosphor
4. Hàm lượng tro thô 15. Tổng số vi khuẩn hiếu khí
5. Hàm lượng Nito, Protein thô 16. Định lượng Conliform tổng số
6. Hàm lượng xơ xử lý bằng chất tẩy axit 17. Đinh lượng  E. coli dương tính với β-Glucuronidaza
7. Hàm lượng xơ thô 18. Định lượng E.coli giả định
8. Clorua hòa tan trong nước 19. Định tính Salmonella trong
9. Hàm lượng Cu, Zn, Fe, Mn, Ni, As, Cd, Pb, Hg 20. Định lượng  Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase
10. Hàm lượng Axit xyanhydric 21. Định lượng nấm men, nấm mốc
Rau, củ, quả 1. Độ ẩm 14. Hàm lượng xơ tổng số, xơ hòa tan và xơ không hòa tan
2. Dư lượng hóa chất trừ cỏ 2,4-D 15. Hàm lượng Nitrit
3. Dư lượng thuốc BVTV gốc Chlor hữu cơ 16. Hàm lượng Cu, Fe, Zn, Mn, Ca, Mg
4. Tro không tan trong axit 17. Sunfua Dioxit (SO2) tổng số
5. Hàm lượng xơ thô 18. Độ Brix
6. Xác định Axit tổng số 19. Cảm quan sản phẩm
7. Hàm lượng kim loại Cd, Pb 20. Xác định hàm lượng chất béo
8. Hàm lượng kim loại As 21. Định tính  vi khuẩn Salmonella
9. Hàm lượng kim loại Hg 22. Định lượng E.Coli giả định
10. Hàm lượng vitamin C 23. Định lượng coliform tổng số
11. Hàm lượng đường tổng 24. Tổng vi sinh vật hiếu khí
12. Hàm lượng nitơ và protein thô 25. Clostridium Perfringens giả định
13. Hàm lượng phosphor 26. Bacillus Cereus giả định
Chè 1. Tro không tan trong axit 9. Hàm lượng chất xơ
2. Tro tổng số 10. Hàm lượng Cafein
3. Tro tan trong nước 11. Hàm lượng As, Cd, Pb, Hg
4. Độ ẩm 12. Tổng vi sinh vật hiếu khí
5. Hàm lượng Protein thô 13. Định lượng E.coli giả định
6. Hàm lượng chất chiết 14. Định tính  Salmonella
7. Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật nhóm Endosunfan 15. Định lượng coliform tổng số
8. Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật nhóm Pyrethroid 16. Định lượng nấm men, nấm mốc
Phân bón 1. Độ ẩm 13. Dạng bên ngoài
2. Hàm lượng Axit humic 14. Axit tự do
3. Photpho hữu hiệu 15. Xác định cỡ hạt
4. Hàm lượng Fe, Mn , Ca, Mg, Cu, Pb, Zn, Co, Cd, Cr, Ni, As 16. Hàm lượng Biuret
5. Hàm lượng Kali tổng số 17. Hàm lượng silic dioxit (SiO2)
6. pHH2O 18. Hàm lượng Nitơ tổng
7. Hàm lượng S 19. Hàm lượng Bo hòa tan trong nước
8. Cacbon hữu cơ tổng số 20. Hàm lượng Bo hòa tan trong axit
9. Hàm lượng C/N 21. Khối lượng riêng ở 20 0C
10. Nitơ tổng số 22. Clorua hòa tan trong nước
11. Photpho tổng số 23. Hàm lượng K hữu hiệu
Phân bón vi sinh, chế phẩm vi sinh 1. Vi sinh vật hiếu khí tổng số 5. Vi sinh vật cố định đạm.
2. Vi sinh vật phân giải lân 5. Vi sinh vật phân giải xenlulose
3. Coliform tổng số 7. Coliform chịu nhiệt
4. Định lượng E. coli giả định 8. Định tính Salmonella

Trung tâm Khoa học công nghệ và Kinh tế số

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Kinh tế số (Trung tâm VietPRO) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường. Trung tâm VietPRO thực hiện các chương trình đề tài, dự án hỗ trợ và dịch vụ về xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, ứng dụng chuyển giao công nghệ và bảo vệ môi trường cho khu vực kinh tế tập thể, Hợp tác xã. Trong những năm qua, Trung tâm Khoa học Công nghệ và Kinh tế số đã không ngừng nâng cao năng lực, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, khẳng định vị trí của mình, chiếm được cảm tình với các đối tác trong và ngoài khu vực Hợp tác xã.

Trải qua 20 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Trung tâm VietPRO đang ngày một lớn mạnh và vững chắc hơn trong ngành, có đội ngũ nhân sự với chuyên môn cao, nhiệt huyết, tận tâm, tác phong làm việc chuyên nghiệp, luôn làm hài lòng các khách hàng dù lớn hay nhỏ. Trung tâm luôn chủ trương xây dựng mối quan hệ lâu dài và đáng tin cậy, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển tương lai.

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Kinh tế Số luôn là một địa chỉ tin cậy cho các Hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ chức mong muốn áp dụng công nghệ số vào hoạt động quản lý, kinh doanh của mình. Trung tâm VietPRO luôn xem trọng việc xây dựng mối quan hệ lâu dài, đồng thời đảm bảo chế độ bảo hành hậu mãi và tìm ra giải pháp tốt nhất để phục vụ khách hàng hiệu quả.

Với phương châm “làm hài lòng khách hàng vượt xa cả sự trông đợi – Satisfying customers more than expectations”, VietPRO cam kết cung cấp dịch vụ tin cậy và luôn đồng hành cùng sự phát triển của khách hàng. Chúng tôi hỗ trợ tư vấn trong nhiều lĩnh vực như xây dựng và phát triển thương hiệu, chuyển giao công nghệ, quan trắc, phân tích môi trường, chứng nhận quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc, thiết kế cổng thông tin website thương mại điện tử, thiết kế logo, nhãn hiệu, bộ nhận diện.

VietPRO với đội ngũ nhân sự chuyên môn cao

Những chuyên gia hàng đầu

Đội ngũ nhân sự tại VietPRO với nhiều lớp cán bộ Kỹ sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ thuộc các ngành nghề khác nhau được đào tạo cả trong và ngoài nước đã đóng góp một phần công sức không nhỏ khẳng định vai trò của Trung tâm Khoa học Công nghệ và Kinh tế Số trong quá trình hỗ trợ thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tập thể, Hợp tác xã, các tổ chức và các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành viên.

Trung tâm VietPRO luôn xác định việc đào tạo, khuyến khích từng cán bộ học tập nâng cao trình độ, thường xuyên cập nhật thông tin Khoa học Công nghệ là yếu tố quan trọng tích lũy tài sản trí tuệ làm hạ tầng vững chắc cho sự phát triển bền vững.

Với kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm dày dặn, thực tế, các chuyên gia của VietPRO luôn sẵn lòng đưa ra những giải pháp tối ưu nhất cho Hợp tác xã, doanh nghiệp của bạn, nhằm thúc đẩy nền kinh tế tập thể đi lên. Trung tâm Khoa học Công nghệ và Kinh tế Số là cơ sở thực hiện các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ hỗ trợ các Hợp tác xã.

Ông Trịnh Anh Tuấn – Giám đốc Trung tâm Khoa học Công nghệ và Kinh tế Số đang phát biểu tại Tọa đàm ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội cho các Hợp tác xã, tổ hợp tác vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi

Cam kết chất lượng

Chất lượng dịch vụ luôn được đặt lên hàng đầu tại VietPRO. Chúng tôi cam kết mang đến sự hài lòng cho khách hàng thông qua việc cung cấp các giải pháp hiệu quả, tiết kiệm chi phí và nhanh chóng.

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Kinh tế Số thực hiện nhiệm vụ, phối hợp cùng Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường cùng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên thực hiện hoạt động tập huấn nâng cao năng lực công nghệ thông tin, livestream cho các tỉnh đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Luôn cập nhật xu hướng

Đội ngũ nhân sự tại VietPRO luôn đồng hành cùng các Hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ… trong việc cập nhật xu hướng khoa học công nghệ mới nhất. Trung tâm VietPRO không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng để đáp ứng mọi yêu cầu và mong muốn của khách hàng.

VietPRO với dịch vụ hỗ trợ tư vấn

Xây dựng và Phát triển Thương hiệu

Việc xây dựng và phát triển thương hiệu là yếu tố quan trọng giúp các Hợp tác xã, doanh nghiệp tạo được ấn tượng mạnh mẽ trên thị trường. Trung tâm VietPRO cung cấp các giải pháp toàn diện để giúp doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu hiệu quả.

Trung tâm VietPRO phối hợp cùng Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường cùng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực hiện chương trình tập huấn nâng cao năng lực vận hành công nghệ thông tin cho các Hợp tác xã đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Các hoạt động dịch vụ xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm HTX bao gồm:

– Đăng ký mã số, mã vạch cho doanh nghiệp, HTX;

– Thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm;

– Thiết kế logo, nhãn hiệu, bao bì, bộ nhận diện thương hiệu;

– Thực hiện công bố chỉ tiêu chất lượng sản phẩm;

– Đăng ký nhãn hiệu cá nhân, nhãn hiệu tập thể;

– Đăng ký chỉ dẫn địa lý, bản đồ vùng nguyên liệu;

– Đăng ký cấp bằng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp;

– Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại;

– Thiết kế website, cổng thông tin điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp, HTX;

– Quảng bá sản phẩm trên sàn giao dịch điện tử và phương tiện truyền thông.

Tư vấn đổi mới, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ

Chuyển giao công nghệ giúp doanh nghiệp, Hợp tác xã có thể dễ dàng áp dụng những công nghệ mới nhất vào hoạt động kinh doanh của mình một cách hiệu quả và nhanh chóng hơn. Trung tâm VietPRO sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình thực hiện chuyển giao công nghệ một cách tối ưu và linh hoạt nhất.

Các hoạt động dịch vụ trong ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ bao gồm:

– Hợp tác nghiên cứu ứng dụng, triển khai các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp;

– Chuyển giao công nghệ sản xuất, bảo quản, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp; ứng dụng IOT trong chăn nuôi, trồng trọt;

– Chuyển giao công nghệ sinh học xử lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi, sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh.

Quan trắc, phân tích và kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm

Quan trắc và phân tích môi trường là bước quan trọng giúp doanh nghiệp hiểu rõ về thị trường và đối thủ cạnh tranh. Trung tâm Khoa học Công nghệ và Kinh tế Số cung cấp các dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường chuyên nghiệp để hỗ trợ Hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển bền vững.

Các hoạt động dịch vụ bao gồm:

– Phân tích kiểm nghiệm chất lượng nông sản thực phẩm (rau, củ, quả, thịt, cá…)

– Phân tích kiểm nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phân bón.

– Phân tích, quan trắc môi trường: đất, nước, không khí.

– Phân tích, quan trắc môi trường lao động.

Tư vấn về tiêu chuẩn chất lượng

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Kinh tế Số luôn đưa ra những giải pháp tốt nhất để tư vấn về các hoạt động dịch vụ nhằm thúc đẩy nền kinh tế hợp tác và Hợp tác xã nói riêng.

Các hoạt động tư vấn dịch vụ tiêu chuẩn chất lượng của Trung tâm VietPRO gồm:

– Tư vấn xây dựng quy trình và cấp chứng nhận thực hành sản xuất tốt VietGap, GlobalGap, tiêu chuẩn hữu cơ.

– Tư vấn xây dựng quy trình sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm.

– Tư vấn, đào tạo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001, HACCP, GMP…

Tư vấn bảo vệ và xử lý ô nhiễm môi trường

– Trung tâm VietPRO cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường, tư vấn lập báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, tư vấn lập báo cáo xả thải vào nguồn nước;

– Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường; quan trắc, phân tích môi trường…

Trung tâm phối hợp cùng Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường đi khảo sát thực trạng ô nhiễm môi trường

Trung tâm Khoa học Công nghệ và kinh tế số (Trung tâm VietPRO) không chỉ là địa chỉ uy tín cho các Hợp tác xã, tổ chức, doanh nghiệp vừa và nhỏ thành viên muốn áp dụng công nghệ số mà còn là đối tác đáng tin cậy trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu, chuyển giao công nghệ, quan trắc, phân tích môi trường, chứng nhận quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc, thiết kế cổng thông tin website thương mại điện tử, thiết kế logo, nhãn hiệu, bộ nhận diện. Hãy đến với Trung tâm VietPRO để trải nghiệm sự chuyển mình đầy năng lượng trong kinh doanh của quý khách hàng!

Trung tâm KHCN và Môi trường Miền Trung

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường miền Trung là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Công nghệ và Môi Trường (Viết tắt COSTEM)

Địa chỉ: Lô 25B đường Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại liên hệ: 0235.3813502 / 0235.3813537

Mã số thuế: 0101674527-003

Giám đốc: Vũ Quang Phúc – ĐT: 0941477777

Email: trungtamkhcnmt@gmail.com

 Quyết định thành lập:

Quyết định thành lâp: Quyết định số 165/QĐ-VKHCN&MT ngày 25/7/2022 của Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường về việc thành lập Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường miền Trung..

Chức năng

– Tham mưu, giúp việc Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường: Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án về khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường, tài nguyên nước; công nghệ thông tin; xúc tiến thương mại và đầu tư trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

– Triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ có thu phí theo quy định về: Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất; bảo vệ môi trường; công nghệ thông tin; thương mại điện tử; sở hữu trí tuệ; xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc; chứng nhận thực hành sản xuất; chứng nhận, kiểm nghiệm, thử nghiệm, kiểm định sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong nước và quốc tế; đào tạo, dậy nghề, xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh, xúc tiến thương mại và đầu tư.

– Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành.

Nhiệm vụ

–  Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án do Liên minh HTX Việt Nam giao về: Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường, công nghệ thông tin; thương mại điện tử; xúc tiến khoa học công nghệ mới; các mô hình sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm.

– Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ có thu phí theo quy định về: Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào sản xuất và bảo vệ môi trường; đánh giá tác động môi trường; quan trắc, phân tích môi trường; quy hoạch môi trường; chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (GAP); chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP); chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường.

– Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ có thu phí theo quy định về: Công nghệ thông tin; dịch vụ điện tử; thương mại điện tử; hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm, tham quan, học tập về xúc tiến thương mại, đầu tư và ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

– Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ có thu phí theo quy định về: Sản xuất thử nghiệm; điều tra khảo sát cơ bản; sở hữu trí tuệ; xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc.

– Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ có thu phí theo quy định về: Đầu tư; xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh ứng dụng khoa học công nghệ; các mô hình sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm.

– Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ có thu phí theo quy định về: Hợp tác, liên doanh, liên kết đầu tư, khai thác cơ sở vật chất, sản xuất và thương mại các sản phẩm khoa học công nghệ; tìm kiếm đối tác hợp tác, liên kết thương mại sản phẩm và đầu tư sản xuất cho khu vực kinh tế hợp tác, HTX.

– Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án, các hoạt động dịch vụ nêu trên.

– Các nhiệm vụ khác do Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường giao.

Một số dịch vụ chính:

 • Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ
 • Đào tạo, tập huấn, tư vấn, chuyển giao công nghệ
 • Tư vấn, chứng nhận hợp chuẩn – hợp quy:

+ Tư vấn chứng nhận VietGAP

+ Tư vấn chứng nhận Global G.A.P

+ Tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn Hữu cơ

+ Tư vấn chứng nhận ISO 22000:2018

+ Tư vấn chứng nhận HACCP

+ Tư vấn chứng nhận ISO 9001:2015

+ Tư vấn chứng nhận ISO 14001:2015

 • Quan trắc, phân tích môi trường (Vimcert 171)
 • Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016 (Giấy phép của Bộ Y tế)
 • Phân tích chất lượng môi trường, sản phẩm (Vilas 929)
 • Phân tích, kiểm tra chất lượng sản phẩm (Nghị định 107)
 • Xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm:

+ Đăng kí mã số, mã vạch cho doanh nghiệp, HTX

+ Thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm

+ Thiết kế logo, nhãn hiệu, bao bì, bộ nhận diện thương hiệu.

+ Thực hiện công bố chỉ tiêu chất lượng sản phẩm

+ Đăng kí nhãn hiệu cá nhân, nhãn hiệu tập thể

+ Đăng kí chỉ dẫn địa lý, bản đồ vùng nguyên liệu

+ Đăng kí cấp bằng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp

+ Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại

+ Thiết kế website, cổng thông tin điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp, HTX

+ Quảng bá sản phẩm trên sàn giao dịch điện tử và phương tiện truyền thông.

Môi trường Miền Trung

Trung tâm KHCN và Môi trường Miền Nam

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường miền Nam

Trung tâm KHCN và Môi trường Miền Nam

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường miền Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Công nghệ và Môi Trường (SOCENCOOP)

Địa chỉ: Số 25 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: ĐT: 028.3825.7237

Mã số thuế: 0101674527002

Giám đốc: Nguyễn Hoài Nam          Di động:0903.694.218

Email: nam.nguyen@moitruongdaloc.com.vn

Quyết định thành lập:

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường miền Nam tiền thân là Trung tâm hỗ trợ phát triển HTX, DN vừa và nhỏ miền Nam (tên viết tắt là SOCENCOOP) được thành lập theo Quyết định số 381/QĐ – LMHTXVN ngày 15/5/2008 của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, hoạt động theo Giấy chứng nhận số 414/ĐK-KHCN ngày 22/7/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, là đơn vị trực thuộc Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam dưới sự quản lý trực tiếp của Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Chức năng:

Hỗ trợ và tư vấn cho Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường trong việc phát triển và thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án liên quan đến khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước, công nghệ thông tin, cũng như thúc đẩy hoạt động thương mại và đầu tư trong cơ cấu của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Thực hiện các dịch vụ tư vấn có thu phí, tuân thủ các quy định về: ứng dụng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào quá trình sản xuất; bảo vệ môi trường; công nghệ thông tin; thương mại điện tử; quản lý sở hữu trí tuệ; xây dựng thương hiệu, hướng dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc; cấp chứng nhận thực hành sản xuất; chứng nhận, kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá sản phẩm, an toàn thực phẩm theo các quy trình, tiêu chuẩn trong và ngoài nước; cung cấp dịch vụ đào tạo, hướng dẫn kỹ năng, xây dựng mô hình sản xuất và kinh doanh, thúc đẩy hoạt động thương mại và đầu tư.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành.

Nhiệm vụ:

Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án được giao bởi Liên minh Hợp Tác Xã Việt Nam liên quan đến: nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ; bảo vệ môi trường và công nghệ thông tin; thương mại điện tử; thúc đẩy việc áp dụng các công nghệ mới; và phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm.

Cung cấp và thực hiện các dịch vụ tư vấn thu phí theo các quy định về: ứng dụng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào quá trình sản xuất và bảo vệ môi trường; đánh giá tác động môi trường; thu thập dữ liệu môi trường, phân tích; lập kế hoạch quản lý môi trường; cấp chứng nhận cho việc áp dụng các tiêu chuẩn nông nghiệp tốt (GAP); chứng nhận việc áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất tốt (GMP); cũng như cung cấp các dịch vụ chứng nhận cho hệ thống quản lý chất lượng và quản lý môi trường.

Tổ chức và thực hiện các hoạt động tư vấn và dịch vụ có tính phí tuân thủ các quy định về: Công nghệ thông tin; dịch vụ điện tử; thương mại điện tử; tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội chợ, tham quan, và các hoạt động học tập liên quan đến việc thúc đẩy thương mại, đầu tư, và áp dụng, chuyển giao công nghệ.

Cung cấp và thực hiện các dịch vụ tư vấn thu phí theo các quy định về: Tiến hành sản xuất thử nghiệm; tiến hành điều tra khảo sát cơ bản; quản lý sở hữu trí tuệ; phát triển thương hiệu, hướng dẫn địa lý, và quản lý việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ có thu phí theo quy định về: Đầu tư; xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh ứng dụng khoa học công nghệ; các mô hình sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm.

Tổ chức và thực hiện các hoạt động tư vấn và dịch vụ thu phí tuân thủ các quy định về: Hợp tác, liên doanh, và liên kết đầu tư; khai thác cơ sở vật chất, sản xuất và thương mại các sản phẩm công nghệ; tìm kiếm đối tác hợp tác, liên kết thương mại sản phẩm và đầu tư sản xuất cho khu vực kinh tế hợp tác, cụ thể là Hợp tác xã (HTX).

Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án, các hoạt động dịch vụ nêu trên.

Các nhiệm vụ khác do Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường giao.

Một số dịch vụ chính:

Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ

Đào tạo, tập huấn, tư vấn, chuyển giao công nghệ

Tư vấn, chứng nhận hợp chuẩn – hợp quy:

+ Tư vấn chứng nhận VietGAP

+ Tư vấn chứng nhận Global G.A.P

+ Tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn Hữu cơ

+ Tư vấn chứng nhận ISO 22000:2018

+ Tư vấn chứng nhận HACCP

+ Tư vấn chứng nhận ISO 9001:2015

+ Tư vấn chứng nhận ISO 14001:2015

Quan trắc, phân tích môi trường (Vimcert 171)

Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016 (Giấy phép của Bộ Y tế)

Phân tích chất lượng môi trường, sản phẩm (Vilas 929)

Phân tích, kiểm tra chất lượng sản phẩm (Nghị định 107)

Xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm:

+ Đăng kí mã số, mã vạch cho doanh nghiệp, HTX

+ Thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm

+ Thiết kế logo, nhãn hiệu, bao bì, bộ nhận diện thương hiệu.

+ Thực hiện công bố chỉ tiêu chất lượng sản phẩm

+ Đăng kí nhãn hiệu cá nhân, nhãn hiệu tập thể

+ Đăng kí chỉ dẫn địa lý, bản đồ vùng nguyên liệu

+ Đăng kí cấp bằng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp

+ Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại

+ Thiết kế website, cổng thông tin điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp, HTX

+ Quảng bá sản phẩm trên sàn giao dịch điện tử và phương tiện truyền thông.