Triển khai tốt công tác phối hợp hoạt động tư vấn, hỗ trợ KHCN và bảo vệ môi trường cho khu vực KTTT, HTX

Ngày 19/8, Chi bộ Viện Khoa học, Công nghệ & Môi trường, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Tới dự có đồng chí Trịnh Xuân Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và toàn thể Chi bộ Viện.

Theo Báo cáo trước Đại hội, về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, Chi bộ Viện đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên duy trì liên hệ với chi ủy và gương mẫu thực hiện các nghĩa vụ của công dân nơi cư trú. Thực hiện việc giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, quy định của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được chi bộ phân công.

Bên cạnh đó, Chi bộ thường xuyên tổ chức, quán triệt các nghị quyết của Đảng ủy cấp trên cho toàn thể đảng viên trong chi bộ. Thông qua các cuộc sinh hoạt định kỳ, Chi bộ đã phân tích, làm rõ những khuyết điểm, yếu kém của mình, qua đó đã đề ra được phương hướng và các giải pháp cụ thể, phù hợp để sửa chữa, khắc phục khuyết điểm; quán triệt Nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ bắt buộc đối với từng cán bộ, đảng viên, tăng cường tính tự học tập, nghiên cứu, nâng cao nhận thức cho các đảng viên trong chi bộ trong việc chấp hành nghiêm túc chế độ học tập theo Nghị quyết của Đảng; Thường xuyên đưa nội dung các Nghị quyết vào các buổi sinh hoạt chi bộ; kịp thời biểu dương những cán bộ, đảng viên có tinh thần học tập, thực hiện nghị quyết nghiêm túc. Nhắc nhở, phê bình các cán bộ, đảng viên thiếu ý thức trong học tập và thực hiện nghị quyết.

“Trong nhiệm kỳ 2019-2021 toàn thể cán bộ, đảng viên đều an tâm công tác, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Không có cán bộ, đảng viên vi phạm Pháp luật và 100 % các đồng chí đảng viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức tốt các hoạt động triển khai trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đoàn kết xây dựng, phát triển Viện vững mạnh đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Liên minh HTX Việt Nam và của khu vực kinh tế hợp tác, HTX”- TS Lê Tuấn An, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2019-2021, Viện trưởng Viện KHCN&MT cho biết.

Trên cơ sở đánh giá tình hình về chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ dự báo trong nhiệm kỳ tới sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên với chức năng là đơn vị tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch KHCN&BVMT của Ngành, Chi bộ sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo Viện KHCN&MT đẩy mạnh ứng dụng Khoa học Công nghệ, hỗ trợ và chuyển giao KHCN cho khu vực HTX.

Chi bộ chỉ đạo Lãnh đạo Viện tổ chức quán triệt cho cán bộ, nhân viên nắm vững quan điểm chủ trương của Đảng, nhận thức đúng đắn về chính trị, tư tưởng, trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và vận động gia đình và quần chúng tham gia thực hiện. Lãnh đạo đảng viên, cán bộ, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc.

Về phương hướng, mục tiêu và giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2025, Đại hội thống nhất: (1) Học tập, quán triệt đầy đủ nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX của Đảng bộ Liên minh HTX Việt Nam; (2) Lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ Chính trị được Liên minh HTX Việt Nam giao. Nâng cao hiệu quả các hoạt động dịch vụ KHCN đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong thời kì mới; (3) Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 70% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”. 

Về công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ Viện tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trong tâm sau: Chủ động phối hợp với Ban kế hoạch Hỗ trợ trong công tác tham mưu thường trực Liên minh HTX Việt Nam xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN&MT và tham gia các Chương trình mục tiêu Quốc gia hàng năm, trung hạn và dài hạn. Tham mưu thường trực xây dựng các Chương trình phối hợp với các Bộ KH và CN, Bộ Nông nghiệp và PTNT; Chủ động phối hợp với Liên minh HTX các Tỉnh, Thành phố triển khai tốt công tác phối hợp hoạt động tư vấn, hỗ trợ KHCN và BVMT cho khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã; Chỉ đạo tập trung và tranh thủ, huy động các nguồn lực hợp pháp nâng cao năng lực tổ chức hoạt động của Viện để phát triển các sản phẩm dịch vụ, mở rộng phạm vi cung ứng phục vụ nhu cầu của khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã; Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao các kết quả đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh cho khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã; Chủ động chỉ đạo tăng cường xây dựng và thiết lập quan hệ công tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ Chính trị; Tăng cường sự lãnh đạo đối với các tổ chức Đoàn thể quần chúng, thúc đẩy vai trò của các tổ chức này trong các hoạt động xã hội và hoạt động chuyên môn của Viện.

Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 đã bầu đồng chí Lê Tuấn An, Viện trưởng Viện KHCN&MT tái cử giữ chức Bí thư Chi bộ Viện, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Trung tâm Môi trường và Kiểm nghiệm chất lượng giữ chức Phó bí thư Chi bộ Viện.

Vân Khánh