Tiếp tục tư vấn hỗ trợ, cung ứng dịch vụ, nhất là tiêu thụ sản phẩm cho thành viên

Chiều ngày 13/4, cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức “Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực tháng 3/2022 và triển khai nhiệm vụ tháng 4/2022”. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Trên cơ sở các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 09/NQ-LMHTXVN ngày 13/01/2022 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, Thông báo số 107/TB-LMHTXVN ngày 8/3/2022; tháng 03/2022 và nửa đầu tháng 4/2022, căn cứ phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch theo Quyết định số 52/QĐ-LMHTXVN ngày 22/02/2022 và các chỉ đạo trực tiếp của Đồng chí Chủ tịch về công việc ở một số ban, đơn vị khác liên quan. Thường trực Liên minh HTX Việt Nam đã chỉ đạo các ban, đơn vị trực thuộc triển khai hoàn thành 111/151 đầu việc và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ quan trọng như: Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ trong việc tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm của Liên minh HTX Việt Nam trong năm 2022 và thời gian tiếp theo; Tập trung tham gia ý kiến Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; dự thảo Nghị quyết mới; Chỉ đạo triển khai các hoạt động hỗ trợ xã Định Hóa, Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 theo chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội; Tổ chức thành công Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên Giáo Trung ương và Liên minh HTX Việt Nam về tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025; Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong quý I/2022; nhiệm vụ công tác quý II/2022;…

Về chức năng nhiệm vụ được giao, cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các công tác: Tích cực phối hợp với các bộ, ngành cơ quan, tổ chức tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả chiến lược, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến phát triển KTTT, HTX; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin gắn với phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển KTTT, HTX; Tư vấn hỗ trợ, cung ứng dịch vụ nhất là tiêu thụ sản phẩm cho thành viên; Tiếp tục cơ cấu tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy định nội bộ của cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị

Trong tháng 4/2022, cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thiện các tài liệu trình Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 5, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 để ký ban hành; trình xin ý kiến Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX lần thứ 5; Triển khai các công việc liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật HTX năm 2022; Triển khai Nghị quyết số 61/NQ – LMHTXVN ngày 24/02/2022 của Ban Chấp hành về việc thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương;…

Cũng trong tháng 3, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ tổ chức một số sự kiện quan trọng: Hội nghị xúc tiến thương mại và đầu tư cho HTX và THT chăn nuôi gia cầm; Hội nghị kết nối cung cầu, xúc tiến đầu tư và thương mại cho các HTX, liên hiệp HTX dược liệu trên địa bàn cả nước”; Diễn đàn Kinh tế tập thể, HTX, Liên minh HTX khu vực miền Trung – Tây Nguyên, lần thứ nhất – 2022.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo, cán bộ trong cơ quan tháng 3 vừa qua. Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo đề nghị lãnh đạo, cán bộ cơ quan tiếp tục cố gắng triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong tháng 4 của cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Với từng kế hoạch, từng nhiệm vụ công việc, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo có kết luận và chỉ đạo tới từng Ban, đơn vị.

Quang Trung – Lê Huy

Nguồn VCA