Thi đua là gieo giống, khen thưởng là thu hoạch

Công tác thi đua khen thưởng có vai trò quan trọng, là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đồng thời khuyến khích các đơn vị trong khối bộ ngành tổng hợp lao động, sản xuất và công tác.

Ngày 26/4, Liên minh HTX Việt Nam – Khối trưởng khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2022.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là gieo giống, khen thưởng là thu hoạch” hay “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước”. Trong những năm qua, Liên minh HTX Việt Nam nói riêng và các đơn vị trong khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp nói chung luôn quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là động lực để phát triển của khối.

dsc-2342-1650968363-1635-1650968446.png

Công tác thi đua khen thưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của khối thi đua các bộ ngành tổng hợp.

Chia sẻ tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Lê Văn Nghị cho biết, với vai trò là trưởng khối thi đua các bộ ngành tổng hợp, Liên minh HTX Việt Nam luôn tiếp thu, lắng nghe các ý kiến của các bộ ngành trong khối để chính thức ban hành quy chế, kế hoạch công tác thi đua khen thưởng của khối năm 2022. Nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng năm 2022 sẽ tập trung vào một số trọng tâm:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phong trào thi đua yêu nước; tập trung tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị 07/ CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII với nhiều hình thức tuyên truyền. Tăng cường giới thiệu các gương tiên tiến điển hình.

Hai là, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, phục vụ và quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước và 5 năm giai đoạn 2021-2026 gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm việc theo phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng dịch Covid-19″…

Phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đảng và Đoàn thể chính trị xây dựng, tổ chức cơ quan trong sạch vững mạnh; phát động và tổ chức các đợt thi đua theo chủ đề, chủ điểm phù hợp với các thời điểm kỷ niệm các ngày lễ lớn và nhiệm vụ chính trị của các đơn vị; cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ thành các tiêu chí thi đua cụ thể, triển khai ký giao ước thi đua.

Ba là, tập trung sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản thực hiện chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng và chế độ công vụ, công chức. Thực hiện đổi mới công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai minh bạch, đúng người, có tác động giáo dục, nêu gương, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp; phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ để có các hình thức khen thưởng đột xuất, phù hợp, kịp thời.

Bốn là, đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức đơn vị hoạt động hiệu quả. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước; thực hành tiết kiệm; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng thông tin nhằm hoạt động chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

Năm là, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới.

Sáu là, tổ chức các hoạt động của khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp thiết thực chào mừng ngày kỷ niệm lớn năm 2022.

Liên minh HTX Việt Nam là một trong những thành viên của khối thi đua các bộ ngành tổng hợp, đại diện cho khu vực KTTT, HTX cả nước. KTTT, HTX đang là một trong những thành phần kinh tế quan trọng trong thúc đẩy kinh tế cả nước phát triển.

Sau quá trình hình thành và đổi mới, đến hết năm 2021, cả nước đã có 27.342 HTX, 103 liên hiệp HTX. Đến nay, đã có nhiều HTX rất mạnh, hoạt động hiệu quả như: Liên hiệp HTX thương mại TP HCM (Sài Gòn Coop), HTX thanh long Tầm Vu…

Nhìn ra thế giới, nhiều HTX xuyên quốc gia có vai trò quan trọng trong nền kinh tế như: HTX sữa cô gái Hà Lan, Liên hiệp HTX Hàn Quốc… “Điều này cho thấy phong trào HTX thế giới đã phát triển từ rất lâu và đang ngày càng lớn mạnh. Chính vì vậy, phát triển HTX ở Việt Nam là hướng tất yếu, phù hợp với xu hướng của thế giới”, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Lê Văn Nghị đánh giá.

Để tạo điều kiện cho khu vực KTTT, HTX phát triển, Đảng và Nhà nước đang xem xét ban hành Nghị quyết mới về KTTT, HTX thay cho Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX và sửa đổi bổ sung một số điều tại Luật HTX năm 2012 nhằm mở rộng khái niệm, phạm vi, đối tượng của KTTT, HTX cũng như tạo hành lang pháp lý cho HTX phát triển.

Theo Phó Chủ tịch Lê Văn Nghị, Nghị quyết mới về KTTT, HTX và Luật HTX năm 2012 sau khi sửa đổi bổ sung sẽ tạo đột phá và đi sát hơn với khu vực KTTT, HTX, giúp khu vực này phát triển đúng theo quy luật thị trường. HTX càng có quy mô lớn thì hoạt động càng hiệu quả và càng có quyền quyết định giá cả, cung cầu thị trường.

Huyền Trang

Nguồn: VNbusiness