Tạo điều kiện cho kinh tế tập thể, hợp tác xã ngày càng phát triển bền vững

Trong 2 ngày 29-30/11, thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Ban Kế hoạch – Hỗ trợ (Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) chủ trì phối hợp với Cơ quan Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khu vực phía Nam và Liên minh Hợp tác xã Tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia khu vực phía Nam.

Hội nghị diễn ra nhằm đánh giá công tác tham gia triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia trong 2 năm (2022 – 2023) gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Liên minh HTX các tỉnh/TP trong khu vực phía Nam.

Đồng chí Huỳnh Lam Phương, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Cơ quan Thường trực phía Nam,

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Thông qua hội nghị này nhằm tổng kết được những thuận lợi; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong tổ chức triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia thời gian qua, đề xuất kiến nghị với Chính phủ, các bộ ngành trung ương và địa phương một số nội dung trong thực hiện để hiệu quả hơn, góp phần tạo điều kiện cho KTTT, HTX ngày càng phát triển bền vững.

Đồng chí Phạm Minh Điển – Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Kế hoạch Hỗ trợ

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Thái Phước Lộc, UVBTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX Trà Vinh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trần Văn Cứng, UV BTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX An Giang

phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Điển, Trưởng ban Kế hoạch Hỗ trợ cho biết theo chỉ đạo của Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, cơ quan Liên minh HTX Việt Nam đã chủ động chỉ đạo các đơn vị triển khai các hoạt động hỗ trợ, tập huấn, hướng dẫn thực hiện các Chương trình nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất; đã kịp thời nắm bắt tình hình để chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức và thực hiện Chương trình và các chính sách, dự án hỗ trợ trên địa bàn tỉnh giao đơn vị triển khai.

Đồng chí Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, quá trình thực hiện các Chương trình đã được sự ủng hộ, phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội và các cấp chính quyền địa phương. Việc chỉ đạo, điều hành trong công tác thực hiện các Chương trình thường xuyên được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện rất nghiêm túc, hiệu quả và hệ thống, do vậy các chỉ tiêu về công tác cơ bản hoàn thành theo mục tiêu đề ra.

 

Theo Trung tâm Thông tin – Tuyên truyền – vca.org.vn