Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát hành sách Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện Kế hoạch số 576/KH-LMHTXVN ngày 25/8 về Kế hoạch Tổ chức thực hiện Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, trong tháng 10/2021, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã in và phát hành sách Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điều lệ được in với nội dung song ngữ: tiếng Việt – tiếng Anh.

Sách Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2020 – 2025

Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thông qua, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 23/7/2021, thay thế Điều lệ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 24/01/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 23/7/2021.

Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam gồm phần mở đầu, 08 chương, 29 điều; tăng 02 điều so với Điều lệ cũ; trong đó, chuyển 01 chương về Ủy ban Kiểm tra thành một điều; bổ sung 01 chương về Liên minh HTX cấp tỉnh. Cụ thể: Chương I: Quy định chung (05 điều); Chương II: Chức năng, nhiệm vụ (02 điều); Chương III: Thành viên (05 điều); Chương IV: Tổ chức hoạt động (09 điều); Chương V: Liên minh HTX cấp tỉnh (02 điều); Chương VI: Tài sản, tài chính (02 điều); Chương VII: Khen thưởng, kỷ luật (02 điều); Chương VIII: Điều khoản thi hành (02 điều).

Cuốn sách được in song ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh

Nội dung cuốn sách Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm có Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 23/7/2021 về Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ và toàn bộ 8 chương 29 điều có trong Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được in song song 2 ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Lê Huy