Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

Ngày 26/4, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đồng chí Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp.
Tham dự hội nghị có đại diện văn phòng Chủ tịch nước, văn phòng Chính phủ, văn phòng Quốc hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban dân tộc.
Căn cứ Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp; sau khi thống nhất với các thành viên Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam – Khối trưởng Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng năm 2022 của Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp, với chủ đề: “Chủ động, sáng tạo, thích ứng an toàn, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Nhằm Phối hợp tổ chức phong trào thi đua của Khối góp phần nâng cao chất lượng, hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của từng thành viên, đóng góp tích cực vào việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 và kế hoạch 05 năm (2021 – 2026) của đất nước và thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022 và Phối hợp kiểm tra, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các hoạt động chung, phát hiện cách làm hay, những nhân tố điển hình để nhân rộng trong Khối thi đua… góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ giữa các thành viên trong Khối hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.
 Với nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phong trào thi đua yêu nước; tập trung tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng…; Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, phục vụ và quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước năm 2022 và 05 năm giai đoạn 2021 – 2026 gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tập trung sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng và chế độ công vụ, công chức; Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức đơn vị hoạt động hiệu quả; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới; Tổ chức các hoạt động của Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm lớn năm 2022. Trên cơ sở dự thảo, các thành viên trong khối thi đua đã đóng góp, bổ xung các ý kiến phù hợp hơn cho kế hoạch.
Đồng chí Lê Văn Nghị cảm ơn các thành viên trong khối đã bầu Liên minh Hợp tác xã Việt Nam làm khối trưởng khối thi đua Các bộ, ngành tổng hợp. đồng thời Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ tiếp thu các ý kiến bổ xung của thành viên về giải thể thao giữa các đơn vị trong khối, tập huấn, tham quan một số lưu trữ tài liệu quốc gia của bộ Nội vụ nhằm hoàn thiện phong trào thi đua, khen thưởng năm 2022 của Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp.
Quang Trung
Nguồn VCA