Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ khoa học dịch vụ dựa trên nhu cầu của khu vực kinh tế tập thể

Viện Khoa học công nghệ và môi trường tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

Ngày 16/1, Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tới dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Lê Văn Nghị, đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Lê Văn Nghị phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong năm 2022, các mặt hoạt động của Viện Khoa học công nghệ và môi trường (Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) được triển khai đều trên các nội dung về khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, sự nghiệp kinh tế của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giao, kết quả được xác nhận cụ thể trên khối lượng, chất lượng công việc của các đề tài, dự án các cấp theo đúng tiến độ. Công tác thi đua khen thưởng hàng năm được thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị

Cụ thể, về công tác tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường khu vực kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX), trong năm 2022, Viện Khoa học công nghệ và môi trường đã tích cực phối hợp với Ban Kế hoạch hỗ trợ và các ban tham mưu, các đơn vị của Liên minh  Hợp tác xã Việt nam xây dựng kế hoạch phát triển khoa học công nghệ, nhiệm vụ bảo vệ môi trường cho khu vực KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ cho khu vực KTTT, HTX theo hướng phát triển xanh, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, phát triển sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, gắn liền với công tác quản lý, bảo vệ môi trường sinh thái.

Về chức năng nhiệm vụ được giao, Viện Khoa học công nghệ và môi trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thiện các đề tài, nhiệm vụ chuyển tiếp; xây dựng Đề xuất, thuyết minh nhiệm vụ cấp ngành, cấp nhà nước; Tư vấn, hỗ trợ KHCN và BVMT cho khu vực KTTT, HTX; Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, thành phố; Phát triển mở rộng lĩnh vực hoạt động. Cũng như hoàn thành tốt Công tác tổ chức cán bộ; Công tác đoàn thể, chính trị; Công tác công đoàn và đoàn thanh niên; Công tác thi đua khen thưởng;….

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm của BCH Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, các Chương trình, nhiệm vụ, đề án, kế hoạch của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, năm 2023, Viện Khoa học công nghệ và môi trường tập trung thực hiện các công tác trọng tâm như: Bám sát điều lệ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và hệ thống các văn bản của chính phủ hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường, định hướng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và thực trạng hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã… để thực hiện công tác tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ theo theo yêu cầu của Thường trực; Kiện toàn bộ máy tổ chức, thực hiện nhiệm vụ theo chức năng; Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động dịch vụ khoa học dịch vụ dựa trên nhu cầu của khu vực kinh tế tập thể và phù hợp với năng lực của Viện; Đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế; Tăng cường công tác thông tin truyền thông về kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ;….

Tin: Lê Huy 

Ảnh: Viện KHCN & MT