Bố trí kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Bộ Kế hoạch & Đầu tư vừa phát hành thông báo số 41/TB-BKHĐT về kết luận của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) tại buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về cơ chế, chính sách và nguồn lực hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025 tại Hà Nội ngày 14/6/2021.

Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của KTTT, HTX

Theo đó, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT đánh giá: “Phát triển KTTT, HTX là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong mọi thời kỳ cách mạng. Việc phát triển KTTT, HTX không chỉ là vấn đề về kinh tế mà còn là vấn đề đảm bảo an sinh xã hội, nhất là các đối tượng yếu thế; phù hợp với xu thế đổi mới tư duy tăng trưởng của nước ta, không chạy theo tăng trưởng về số lượng mà phải thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, gắn tăng trưởng với tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo bình đẳng về tiếp cận cơ hội và thành quả của tăng trưởng, không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và đã thể hiện được vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX. Hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các HTX thành viên, do đó cần có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa ngành kế hoạch và đầu tư với hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nói chung, giữa Bộ KH&ĐT và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nói riêng để đóng góp cho sự phát triển chung của khu vực KTTT, HTX.

Thu hoạch dưa hấu tại Phiên Cuôn (tỉnh Bắc Cạn)- ảnh Internet

Hoàn thiện thể chế, chính sách – Vấn đề quan trọng thúc đẩy sự phát triển khu vực KTTT, HTX

Về một số đề xuất, kiến nghị của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, toàn ngành kế hoạch và đầu tư cần quán triệt và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của KTTT, HTX; tích cực tham mưu các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về KTTT, HTX. Trong quá trình tham mưu, xây dựng cơ chế, chính sách phát triển, phải đảm bảo sự bình đẳng của HXT với doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng thống nhất với các đề xuất của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về hoàn thiện thể chế, chính sách và cho rằng đây là vấn đề rất quan trọng việc thúc đẩy sự phát triển của khu vực KTTT, HTX thời gian sắp tới; nghiên cứu, rà soát tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập về các cơ chế, chính sách của các ngành, lĩnh vực để đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm phát triển toàn diện khu vực KTTT, HTX.

Về các kiến nghị bổ sung nguồn vốn trung hạn cho các dự án đầu tư công hỗ trợ KTTT, HTX, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT đề nghị sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho UBND cấp tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với khu vực KTTT, HTX trong giai đoạn 2021-2025 (như Chương trình hỗ trợ Phát triển KTTT, HTX và Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025) theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Quyết định số 134/NQ-CP và văn bản số 2710/BKHĐT-HTX ngày 14/5/2021 của Bộ KHĐT.

Tháng 6 hằng năm là mùa chôm chôm miền Tây vào mùa thu hoạch- ảnh Internet

Về dự án ODA, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT giao vụ Kinh tế đối ngoại liên hệ các nhà tài trợ có quan tâm và phối hợp với Cục Phát triển Hợp tác xã để xem xét bổ sung nguồn vốn ODA cho Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực hiện 01 dự án tổng thể về hỗ trợ HTX với các nội dung thiết thực, hiệu quả như: hỗ trợ thu hút các doanh nghiệp liên kết chuỗi, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ chế biến bảo quản, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở dữ liệu, hạ tầng số.

Về bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ hợp tác xã Trung ương, trong trường hợp cần thiết phải tăng vốn điều lệ, đề nghị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định (sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính) theo quy định của Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ.

Về việc hỗ trợ kết nối HTX với khu vực doanh nghiệp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng giao Cục Phát triển Hợp tác xã chủ trì nghiên cứu phối hợp với Vụ Quản lý các khu vực kinh tế, Cục Đầu tư nước ngoài, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT) tăng cường các hoạt động xúc tiến, kết nối để các HTX có đủ điểu kiện tham gia vào các chuỗi giá trị hoặc cung ứng lương thực, thực phẩm cho công nhân của các nhà máy lớn, các khu kinh tế trong cả nước.

Vân Khánh

    “Bổ sung Liên minh Hợp tác xã Việt Nam làm thành viên Tổ biên tập, Ban soạn thảo khi xây dựng hoặc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, nghị quyết, đề án liên quan đến KTTT, HTX”.(trích thông báo số 41/TB-BKHĐT ngày 23/6/2021)
     “Bổ sung nguồn vốn ODA cho Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực hiện 01 dự án tổng thể về hỗ trợ HTX với các nội dung thiết thực, hiệu quả như: hỗ trợ thu hút các doanh nghiệp liên kết chuỗi, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ chế biến bảo quản, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở dữ liệu, hạ tầng số”.(trích thông báo số 41/TB-BKHĐT ngày 23/6/2021)
      “Cục Phát triển Hợp tác xã làm đầu mối, cùng các đơn vị trong Bộ KH&ĐT phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã 2012”.
(trích thông báo số 41/TB-BKHĐT ngày 23/6/2021)

Nguồn: https://vca.org.vn/bo-tri-kinh-phi-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-uu-dai-doi-voi-khu-vuc-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa-a22909.html