Bà Cao Xuân Thu Vân: Hội Nông dân Việt Nam và Liên minh HTX sẽ hợp lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể

Bà Cao Xuân Thu Vân – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khẳng định việc triển khai thực hiện Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” có ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng trong việc tăng số lượng, chất lượng quy mô các tổ chức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.
Thưa bà, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 182/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể (KTTT) trong nông nghiệp đến năm 2030”. Bà đánh giá như thế nào về ý nghĩa của Đề án đối với việc phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn nói chung?

– Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Trong số các tổ chức kinh tế tập thể thì số lượng HTX và tổ hợp tác (THT) của nông dân chiếm tỷ lệ lớn do nước ta vốn là một nước nông nghiệp.

Trong suốt quá trình phát triển kinh tế tập thể, Hội Nông dân Việt Nam có vai trò quan trọng là thực hiện chức năng tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên, nông dân; phổ biến các mô hình HTX hoạt động đúng pháp luật, có hiệu quả để nông dân thấy được việc tham gia vào HTX là một yêu cầu khách quan, mang lại lợi ích cả về kinh tế và xã hội cho chính họ; góp phần xây dựng xã hội nông thôn ổn định, dân chủ, văn minh, có đời sống văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bà Cao Xuân Thu Vân: Hội Nông dân Việt Nam và Liên minh HTX sẽ hợp lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể- Ảnh 1.

Bà Cao Xuân Thu Vân – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết: Thực hiện Quyết định 182 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam sẽ tăng cường các hoạt động phối hợp, trong đó tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm. 

Việc triển khai thực hiện Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” có ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng trong việc tăng số lượng, quy mô các tổ chức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động; củng cố, đổi mới, mô hình tổ chức và hoạt động cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn; hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ phát triển; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới; từng bước thay đổi nhận thức của hội viên, nông dân về sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của thị trường và có đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương.

Đồng thời tạo sự phát triển về chất đối với kinh tế tập thể, HTX trong nông nghiệp, nông thôn, giúp các HTX của nông dân hoạt động ngày càng hiệu quả thông qua các hoạt động cung ứng hàng hóa, dịch vụ, góp phần ổn định giá cả, kiềm chế lạm phát, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên, nông dân.

Một điều quan trọng nữa là Đề án tạo tiền đề hỗ trợ nông dân phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ, mở rộng kinh doanh, tăng cường năng lực nội tại và tích lũy cho HTX, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên, nông dân; thúc đẩy việc hình thành các tổ chức kinh tế dưới hình thức các HTX, THT, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ gia đình đăng ký kinh doanh; góp phần thúc đẩy thực hiện các mục tiêu xây dựng quốc gia khởi nghiệp.

Trong thời gian qua, Liên minh HTX Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có những chương trình phối hợp nhằm phát triển bền vững kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, nhân rộng các mô hình và đã mang lại những kết quả tích cực. Bà đánh giá như thế nào về vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong việc phát triển kinh tế tập thể nông nghiệp?

– Liên minh HTX Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ký kết và thực hiện các Chương trình phối hợp số 897/2005/CTrPH, ngày 11/8/2005 về “Phát huy vai trò, sức mạnh của nông dân trong đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2005 – 2010”;

Chương trình phối hợp số 31-CTrPH/HNDVN-LMHTXVN ngày 21/11/2016 về “Phối hợp đẩy mạnh phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020”;

Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội NDVN với Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Liên Minh hợp tác xã Việt Nam ngày 18/4/2018 về thực hiện mục tiêu 15.000 HTX và liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo Nghị quyết của Quốc hội.

Bà Cao Xuân Thu Vân: Hội Nông dân Việt Nam và Liên minh HTX sẽ hợp lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể- Ảnh 2.

Bà Cao Xuân Thu Vân thăm mô hình vườn bưởi Đoan Hùng của HTX Bưởi và Dịch vụ tổng hợp xã Vân Đồn (khu 2, xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng).

Thực tiễn đã chứng minh vai trò quan trọng của Hội Nông dân Việt Nam trong việc phát triển kinh tế tập thể nông nghiệp, đó là:

Đa dạng hóa mô hình HTX nông nghiệp, thúc đẩy kinh tế hợp tác phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để ứng dụng khoa học, công nghệ, thực hiện dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, tạo được sự gắn kết giữa đầu tư cơ sở vật chất của HTX với quá trình xây dựng nông thôn mới, khắc phục dần tình trạng yếu kém của khu vực kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.

Việc tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp không chỉ là vấn đề về kinh tế mà còn góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nhất là các đối tượng yếu thế là nông dân nghèo, cận nghèo; phù hợp với xu thế đổi mới tư duy tăng trưởng của đất nước về gắn tăng trưởng với tiến bộ và công bằng xã hội; đảm bảo bình đẳng về tiếp cận cơ hội và thành quả của tăng trưởng, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình.

Trong phần tổ chức thực hiện Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”, Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ có nêu rõ các nhiệm vụ, tổ chức thực hiện của Hội Nông dân Việt Nam, các bộ, ngành trong đó có Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Để thực hiện Đề án này hiệu quả, thời gian tới, Liên minh HTX sẽ có những giải pháp, chương trình hoạt động cụ thể nào thưa bà?

Trong thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam sẽ tăng cường các hoạt động phối hợp tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, trong đó tập trung vào một số hoạt động sau:

Thứ nhất: Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, chia sẻ thông tin, vận động thực hiện các nội dung hoạt động của Đề án;

Thứ 2: Nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các tổ chức kinh tế tập thể, đề xuất, kiến nghị với Đảng, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp tháo gỡ khó khăn của khu vực kinh tế tập thể, HTX;

Thứ 3: Tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển của THT, HTX do Hội Nông dân vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập;

Thứ 4: Phối hợp thực hiện hỗ trợ xúc tiến thương mại, triển khai Chương trình 503/CTr-LMHTXVN kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm cho HTX; tiếp cận nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX; tư vấn kiện toàn tổ chức, hoạt động và kiểm toán HTX nông nghiệp;

Thứ 5: Phối hợp hoạt động về kế hoạch thúc đẩy trong quan hệ với các tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Xin cảm ơn Bà!

Theo Thu Hà (thực hiện)/ Theo báo Dân Việt