Đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua

Sáng ngày 11/9, tại trụ sở cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại hội Đại biểu Công đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra, với sự tham dự của 150 đại biểu.

Đại biểu thực hiện nghi lễ Chào cờ tại Đại hội

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam; đồng chí Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; đồng chí Phạm Công Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; đồng chí Phùng Khánh Toản, Giám đốc Trung tâm Thông tin – Tuyên truyền, Chủ tịch Công đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; các đồng chí: đại diện Thường vụ và Tổ công tác Công tác Viên chức Việt Nam, Trưởng các ban, đơn vị Trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Công đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VIII và 150 đại biểu chính thức đại diện cho 19 công đoàn trực thuộc.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Công đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2023, một thời gian dài đại dịch Covid – 19 bùng phát làm ảnh hưởng đến mọi mặt của hoạt động kinh tế – xã hội, sức khỏe – đời sống, tinh thần – vật chất của người dân, trong đó có cán bộ, đoàn viên, người lao động Công đoàn Liên minh HTX Việt Nam. Bên cạnh đó, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, trong đó kinh tế tập thể (KTTT) được xác định là động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân, vì vậy nhiệm vụ chính trị của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam ngày càng nhiều, áp lực công việc ngày càng cao, song dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn, Đảng ủy cơ quan, sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam, sự chỉ đạo thường xuyên của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Liên minh HTX Việt Nam cùng với các cán bộ, người lao động và đoàn viên Công đoàn Liên minh HTX Việt Nam đã phát huy truyền thống tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt huyết với phong trào phát triển KTTT, HTX, có nhiều cách làm mới, sáng tạo, nhiều giải pháp chăm lo thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, dân chủ, cùng phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Phùng Khánh Toản, Chủ tịch Công đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2023 phát biểu tại Đại hội

Theo báo cáo tại Đại hội, tính đến tháng 6 năm 2023, Công đoàn Liên minh HTX Việt Nam có 384 đoàn viên trong tổng số 430 cán bộ, người lao động của 15 công đoàn bộ phận và 4 công đoàn cơ sở thành viên thuộc khối văn phòng, các ban, đơn vị tham mưu và đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam (Cơ quan). Trong đó, đoàn viên có trình độ cử nhân là 175 người, chiếm 45,6%; đoàn viên có trình độ thạc sỹ là 151 người, chiếm 39,3%; đoàn viên có trình độ tiến sỹ là 14 người, chiếm 3,65% và có 01 đoàn viên nữ là Phó Giáo sư. Trong tổng số đoàn viên Công đoàn cơ quan có 220 đoàn viên nữ chiếm 57,3% và có 64 chị làm công tác lãnh đạo chiếm 29,1% trên tổng số đoàn viên nữ. Các đoàn viên Công đoàn cơ quan hầu hết được đào tạo cơ bản, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, hăng hái tích cực chủ động học tập nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nhằm đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao.

Trong nhiệm kỳ 2015-2023, công đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật; kiểm tra, giám sát, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, người lao động; Công tác chăm lo cho cán bộ, đoàn viên, người lao động và hoạt động xã hội tình nghĩa; Công tác đổi mới nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong sạch, vững mạnh; Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong cán bộ, đoàn viên, người lao động; Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng; Công tác nữ công; Công tác kiểm tra, giám sát; …

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Công Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhấn mạnh Đại hội lần này có nhiệm vụ thảo luận, thông qua các báo cáo của ban chấp hành nhiệm kỳ qua; quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của Công đoàn Liên minh; bầu Ban chấp hành công đoàn khóa IX nhiệm kỳ 2023-2028 gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đủ sức mạnh đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, đủ sức lãnh đạo hoàn thành những nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong những năm tới; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI.

Cùng với quá trình phát triển của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Công đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã không ngừng phát triển, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của minh. Là tổ chức chính trị – xã hội của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động, trong nhiệm kỳ vừa qua, tổ chức công đoàn và đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ chức công đoàn, bám sát định hướng của công đoàn cấp trên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp tốt với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong phong trào và hoạt động Công đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Đồng chí Phạm Công Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã đưa ra các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2023-2028 như: 100% cán bộ, đoàn viên, người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết và chủ trương của tổ chức Công đoàn; 100% Công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Liên minh HTX Việt Nam và của cơ quan, đơn vị phát động; 90% Công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên trở lên là tập thể công đoàn xuất sắc, không có tập thể công đoàn không hoàn thành  nhiệm vụ; 100% đoàn viên công đoàn là đoàn viên công đoàn xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đoàn viên không hoàn thành nhiệm vụ; 95% nữ cán bộ, đoàn viên, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp; Hằng năm, Công đoàn Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động và phối hợp triển khai, giám sát thực hiện toàn diện nội dung Nghị quyết hội nghị; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đoàn viên, người lao động, phấn đấu năm sau cao hơn năm trước; Phấn đấu trong nhiệm kỳ tổ chức ít nhất 02 Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Công đoàn và nữ công cho cán bộ công đoàn các cấp; hàng năm, phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các giải thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4, ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam 29/10; Trong nhiệm kỳ,  giới thiệu từ 20 đến 30 đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng để xem xét kết nạp; Phấn đấu mỗi năm tổ chức ít nhất 01 chương trình ủng hộ người nghèo, gia đình gặp khó khăn, các hoạt động thiện nguyện…; Thực hiện đầy đủ việc trích nộp kinh phí và đoàn phí công đoàn, thu đúng, thu đủ theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ít nhất 50% công đoàn các cấp được kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ…

Đại hội biểu quyết danh sách đề cử Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2023-2028 là: Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu xây dựng văn bản, chính sách, pháp luật có liên quan và các quy chế, quy định; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, người lao động; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức và chuyên môn, nghiệp vụ; Đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt công tác tài chính – công đoàn; Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Ban Chấp hành Công đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu danh sách bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Khóa IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 11 đồng chí; bầu 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Đại hội công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI.

Công đoàn viên chức Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Đại hội chia tay các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 2015 – 2023

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Đồng chí Phạm Minh Điển, Trưởng Ban Kế hoạch Hỗ trợ, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hảo, Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội Công đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028

Quang Trung – Quỳnh Trang

Ảnh: Lê Huy