Giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi

Giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi là loại giấy gì?

Giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi là một loại giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân để được phép xả nước thải, chất thải vào các công trình thủy lợi như sông, hồ, kênh, mương, đập, hồ chứa và các công trình thủy lợi khác. Nội dung chính của giấy phép này bao gồm:
1. Thông tin về tổ chức, cá nhân được cấp phép: tên, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động.
2. Thông tin về nguồn thải và chất thải: loại chất thải, thành phần, lưu lượng, nồng độ các chất ô nhiễm.
3. Vị trí, lưu lượng, phương thức xả thải vào công trình thủy lợi.
4. Các yêu cầu, điều kiện về xử lý chất thải trước khi xả, quan trắc, kiểm soát chất lượng nước thải.
5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được cấp phép trong quá trình thực hiện.
Việc cấp phép này nhằm quản lý và kiểm soát các nguồn thải, bảo vệ chất lượng nguồn nước, đảm bảo an toàn cho công trình thủy lợi và môi trường xung quanh. Giấy phép thường có thời hạn và phải được gia hạn định kỳ.
Việc xả thải nước cần có điều kiện và giấy phép chặt chẽ để quản lý
Việc xả thải nước cần có điều kiện và giấy phép chặt chẽ để quản lý

Luật về loại giấy phép này ở Việt Nam

Ở Việt Nam, việc cấp giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi được quy định trong Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, như:
1. Luật Tài nguyên nước năm 2012:
   – Quy định việc cấp phép xả nước thải, chất thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi.
   – Cơ quan cấp phép là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
2. Nghị định số 201/2013/NĐ-CP:
   – Hướng dẫn cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi.
   – Quy định về nội dung hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép.
3. Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT:
   – Hướng dẫn về quan trắc, kiểm soát chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước, công trình thủy lợi.
   – Quy định về trách nhiệm của chủ nguồn thải.
Ngoài ra, một số địa phương còn ban hành các quy định cụ thể về cấp phép xả thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn, phù hợp với điều kiện và thực tiễn địa phương.

“1. Tại khoản 2 Điều 169 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định bãi bỏ điểm d khoản 1 Điều 44 và Điều 58 của Luật Thủy lợi số 08/2017/QH13. Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, giấy phép “xả nước thải vào công trình thủy lợi” sẽ được tích hợp vào “Giấy phép môi trường”. Việc cấp giấy phép môi trường thực hiện theo quy định pháp luật về Bảo vệ môi trường từ ngày 01/01/2022.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường quy định tại Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường và Điều 29 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

2. Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 và Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rà soát các quy định vướng mắc, bất cập không phù hợp với thực tiễn, đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi, trong đó dự thảo Nghị định đã bãi bỏ Điều 23 của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP để phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

3. Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi, thực hiện các quy định của pháp luật về Bảo vệ môi trường.”

Văn bản giấy phép xả thải
Văn bản giấy phép xả thải

 

Quy trình, dịch vụ cấp giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi của INOSTE

Tôi hiểu, hãy để tôi cung cấp thêm một số chi tiết về quy trình và các dịch vụ do INOSTE cung cấp để được cấp phép xả thải vào công trình thủy lợi:
INOSTE có kinh nghiệm và chuyên môn sâu rộng trong việc điều hướng khuôn khổ pháp lý xung quanh các giấy phép xả thải nước thải tại Việt Nam. Họ cung cấp hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình nộp đơn:
1. Tư vấn và hướng dẫn: Đội ngũ chuyên gia pháp lý và môi trường của INOSTE tư vấn cho khách hàng về các quy định luật pháp cụ thể, tài liệu yêu cầu và tiêu chí đủ điều kiện để được cấp phép xả thải nước thải.
2. Chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép: INOSTE hỗ trợ khách hàng trong việc lập đầy đủ hồ sơ xin cấp phép, bao gồm các mẫu đơn, đánh giá kỹ thuật và bất kỳ tài liệu bắt buộc nào khác. Họ đảm bảo hồ sơ được chuẩn bị theo đúng các yêu cầu cụ thể của các cơ quan quản lý.
3. Nộp hồ sơ và theo dõi: INOSTE thực hiện việc nộp hồ sơ đến các cơ quan chính phủ liên quan và theo dõi suốt quá trình xem xét và phê duyệt. Họ liên lạc với các quan chức thay mặt khách hàng để giải quyết bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào.
4. Hỗ trợ tuân thủ: Ngay cả sau khi được cấp phép, INOSTE vẫn tiếp tục tư vấn cho khách hàng về việc thực hiện các điều kiện của giấy phép, chẳng hạn như giám sát, báo cáo và thực hiện bất kỳ biện pháp xử lý nước thải cần thiết nào.
Ngoài dịch vụ nộp đơn xin cấp phép, INOSTE cũng cung cấp:
  • Đánh giá tác động môi trường để xác định các rủi ro tiềm ẩn và các biện pháp giảm thiểu
  • Tư vấn thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải
  • Phát triển các kế hoạch quản lý nước thải để đảm bảo tuân thủ lâu dài
Mục tiêu của các dịch vụ toàn diện của INOSTE là hướng dẫn khách hàng qua cảnh quan pháp lý phức tạp, giảm thiểu sự chậm trễ và đảm bảo họ có được các phê duyệt cần thiết để xả thải an toàn vào cơ sở hạ tầng thủy lợi. Điều này giúp bảo vệ nguồn tài nguyên nước đồng thời cho phép khách hàng vận hành cơ sở của họ một cách hợp pháp và hiệu quả.