Xây dựng Chương trình phối hợp công tác trọng tâm là hỗ trợ khoa học công nghệ cho khu vực KTTT, HTX